1250/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i lagen om försäkringskassor (1164/1992), sådan paragrafen lyder i lagarna 287/2000, 392/2006 och 175/2009, en ny 7 a-punkt, till 104 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 112 a § och till 157 b §, sådan den lyder i lag 392/2006, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

I denna lag avses med


7 a) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG,


104 §

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om registrering av en pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet. I anmälan ska också nämnas de EES-stater där pensionskassan bedriver tilläggspensionsverksamhet.

112 a §

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om sitt beslut varmed Finansinspektionen har förordnat att en pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet ska försättas i likvidation och upplösas.

157 b §

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om att ett tillstånd som avses i 1 mom. har beviljats.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.