1248/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 9 och 14 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 887/2010, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 146/2007 och 887/2010, nya 8 och 9 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avses Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/ EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

Med Europeiska systemrisknämnden avses Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd.

9 §
Underrättelse om inledande av insolvensförfarande mot deltagare i avvecklingssystem

Den domstol eller myndighet av annat slag som har fattat ett beslut om inledande av insolvensförfarande i fråga om en deltagare i ett avvecklingssystem ska utan dröjsmål underrätta finansministeriet om sitt beslut. Ministeriet ska utan dröjsmål sända meddelande om beslutet till den som upprätthåller avvecklingssystemet i fråga, till Europeiska systemrisknämnden, till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt till de behöriga myndigheter som de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har uppgett för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

14 §
Anmälningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska specificera och anmäla till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten de avvecklingssystem som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och på vilka finsk lag ska tillämpas samt vem som upprätthåller avvecklingssystemen.

Om det inte är fråga om ett avvecklingssystem som upprätthålls av en centralbank ska finansministeriet, innan det fattar ett beslut om anmälan av avvecklingssystemet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen samt försäkra sig om att avvecklingssystemets regler uppfyller de krav som uppställs i det i 1 mom. nämnda direktivet. Förfarandet är detsamma innan finansministeriet fattar ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett beslut.

Finansministeriet ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om till vilken finsk myndighet andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska meddela att insolvensförfarande inletts mot deltagare i avvecklingssystem som de anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och som hör till tillämpningsområdet för det i 1 mom. nämnda direktivet.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.