1247/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 2 kap. 4 och 4 e §, 3 kap. 11 § 5 mom. och 33 § samt 7 kap. 2 a §,

sådana de lyder, 2 kap. 4 § i lag 448/2005, 4 e § i lagarna 448/2005 och 923/2007 samt 3 kap. 11 § 5 mom., 33 § och 7 kap. 2 a § i lag 923/2007, samt

fogas till 1 kap. en ny 3 b §, till 2 kap. 4 f §, sådan den lyder i lag 448/2005, ett nytt 4 mom. och till 11 §, sådan den lyder i lag 152/2007, ett nytt 5 mom. samt till kapitlet en ny 12 § och en ny mellanrubrik före den, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 b §

Med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avses Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

4 §

Ett prospekt får offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt det.

Finansinspektionen är behörig att ta upp en ansökan om godkännande till behandling om

1) Finland är hemstat för den emission av värdepapper som avses i ansökan, eller om

2) någon annan behörig myndighet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har bett Finansinspektionen behandla frågan om godkännande av prospektet, underrättat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om begäran och Finansinspektionen har samtyckt till detta.

Finansinspektionen ska besluta om godkännande av ett prospekt inom 10 bankdagar efter det att prospektet har överlämnats till den för godkännande. Om prospektet gäller en emittent vars värdepapper inte tidigare har erbjudits till allmänheten eller tagits upp till offentlig handel eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Finansinspektionen fatta ett sådant beslut som avses ovan inom 20 bankdagar efter det att prospektet har överlämnats till den för godkännande.

Om Finansinspektionen av grundad anledning anser att de handlingar som har lämnats in till den är bristfälliga eller måste kompletteras, räknas tidsfristen för godkännandet från den dag då de kompletterande uppgifterna tillställts Finansinspektionen. Finansinspektionen ska uppmana sökanden att komplettera sin ansökan inom 10 bankdagar efter det att ansökan lämnats in. Om ett prospekt efter godkännandet ska kompletteras i enlighet med 3 b § 1 mom., ska Finansinspektionen besluta om godkännande av kompletteringen inom sju bankdagar efter det att kompletteringen har lämnats in för godkännande.

Ett prospekt ska godkännas om det uppfyller de villkor som anges i 3 a §.

Finansinspektionen kan i stället för att godkänna ett prospekt besluta att behandlingen av det ska överföras till den behöriga myndigheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant beslut kan fattas om sökanden ber att behandlingen ska överföras eller om erbjudandet eller upptagandet till handel till följd av förhållandena kring emissionen har en betydande koppling till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Finansinspektionen på förhand underrättar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om överföringen och den mottagande statens behöriga myndighet samtycker till överföringen. Finansinspektionen ska underrätta sökanden om sitt beslut inom tre bankdagar efter det att inspektionen fattat beslutet.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om godkännande av ett prospekt och kompletterande information samtidigt som Finansinspektionen underrättar emittenten, den som erbjuder värdepapperen eller den som ansökt om att de ska upptas till handel på en reglerad marknad om beslutet.

Ett prospekt som Finansinspektionen godkänt ska lämnas till Finansinspektionen senast då det offentliggörs.

Finansinspektionen ska på sin webbplats publicera prospekt och kompletterande information som den godkänt under de senaste 12 månaderna eller en förteckning över dem och se till att prospekten och den kompletterande informationen hålls tillgängliga för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten under motsvarande tid.

4 e §

Trots vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. är prospekt som har godkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kompletterande information i kraft i Finland och ska göras tillgängligt för allmänheten här, om Finland inte är hemstat för emissionen av värdepapperen och värdepapperen erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upptagna till offentlig handel i Finland och den behöriga myndigheten i den andra staten har tillställt Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten kopior av prospektet och den kompletterande informationen samt ett intyg över att de är upprättade i enlighet med prospektdirektivet. Om den andra statens myndighet har gett tillstånd att inte offentliggöra viss information som krävs enligt prospektdirektivet, ska avvikelsen och motiveringen för denna framgå av myndighetens intyg.

Prospekt som avses i 1 mom. ska vara avfattat på ett språk som allmänt används på den internationella finansmarknaden eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänt. Finansinspektionen kan kräva att till meddelandet fogas en till finska eller svenska eller till båda dessa språk översatt sammanfattning av prospektet.

Finansinspektionen ska på sin webbplats publicera en förteckning över godkända prospekt och kompletterande information som en annan stats myndighet i enlighet med 1 mom. har anmält till inspektionen under de senaste 12 månaderna samt länkar till de prospekt och kompletteringar som publicerats på webbplatsen för den behöriga myndigheten i den stat som saken gäller, för emittenten eller för den reglerade marknaden.

4 f §

Finansinspektionen ska för kännedom sända sökanden samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ett sådant intyg som avses i 1 mom., samtidigt som Finansinspektionen sänder det till den myndighet som avses i 1 mom.

11 §

Om Finansinspektionen beviljar ett sådant undantag enligt 3 mom. som beviljas en emittent vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska Finansinspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om detta.

Finansinspektionens meddelanden och åtgärder med anledning av förseelser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
12 §

Om Finansinspektionen i egenskap av den mottagande statens behöriga myndighet konstaterar att en emittent eller ett finansinstitut som erbjuder värdepapper till allmänheten bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter om erbjudande av värdepapper som utfärdats med stöd av den eller att en emittent bryter mot skyldigheter som har samband med att de värdepapper som emitterats är föremål för handel på en reglerad marknad, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i emissionens hemstat samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken.

Om Finansinspektionen i egenskap av den mottagande statens behöriga myndighet konstaterar att den som emitterar aktier eller andra finansiella instrument eller dessas ägare eller innehavare eller den som i enlighet med detta kapitel är skyldig att göra anmälan om ägarandel och röstandel bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i hemstaten i fråga samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken.

Om det visar sig att de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemstaten för emissionen är otillräckliga och om ett förfarande i strid med de bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 eller 2 mom. fortsätter ska Finansinspektionen, efter att ha underrättat den behöriga myndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken, vidta behövliga åtgärder för att skydda investerarna. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om åtgärderna.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om överträdelse av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ska tillämpas också på motsvarande överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning om värdepappersmarknaden.

3 kap.

Offentlig handel

11 §
Återkallande av koncession

Finansministeriet ska underrätta registermyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om återkallandet av koncessionen.

33 §
Rapporter till övriga medlemsstater samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG föra en förteckning över sådana reglerade marknader för värdepapper för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet ska sända förteckningen till övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för kännedom, förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglerna har kunnat konstateras att den offentliga handeln på en marknad uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen rapporteras.

Finansinspektionen ska minst en gång per år i enlighet med det direktiv som nämns i 1 mom. till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämna beräkningar och uppgifter om aktier som är föremål för offentlig handel.

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

2 a §

Finansinspektionen ska offentliggöra och för kännedom till de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämna ett sådant beslut att avbryta handeln som avses i 1 a § 2 mom. i detta kapitel samt marknadsdomstolens beslut att i enlighet med 2 § 1 mom. i detta kapitel förbjuda handeln med värdepapper.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.