1242/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 50 § 2 mom., 53 § 2 mom., 61 § 5 mom., 65 b § 2 mom. och 65 c § 3 mom., av dem 65 b § 2 mom. och 65 c § 3 mom. sådana de lyder i lag 1360/2010, samt

fogas till 3 a §, sådan den lyder i lag 194/2011, ett nytt 4 mom., till 24 § ett nytt 5 mom., till lagen nya 44 a, 49 a och 50 b §, till 52 § ett nytt 2 mom., till 59 a §, sådan den lyder i lag 1360/2010, ett nytt 4 mom. och till 67 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010 och 194/2011, nya 7 och 8 mom. som följer:

3 a §
Det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de Europeiska unionens direktiv som gäller finansmarknaden, nedan de direktiv som gäller finansmarknaden, i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna

1) samarbeta med de europeiska tillsynsmyndigheterna och med den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 54 i vardera av de europeiska finanstillsynsförordningarna,

2) förse de europeiska tillsynsmyndigheterna och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna med den information som de behöver för att utföra sina uppgifter.

24 §
Granskningsrätt

De europeiska tillsynsmyndigheterna har i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden rätt att i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna delta i inspektioner.

4 kap.

Administrativa påföljder

44 a §
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden förse den berörda europeiska tillsynsmyndigheten med

1) information om en offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden offentliggörs,

2) sammanställda uppgifter för varje år om de påföljder enligt detta kapitel som påförts under året.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om påföljder ska också tillämpas på åtgärder som kan jämställas med påföljder.

5 kap.

Tillsyn över kundskyddet

49 a §
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om organ som ger beslutsrekommendationer

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden informera den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de förfaranden som iakttas i Finland och med hjälp av vilka kunder hos tillsynsobjekt och hos andra finansmarknadsaktörer kan hänskjuta enskilda tvister om tillämpning av lagarna om finansmarknaden till oavhängiga organ som ger rekommendationer.

50 §
Allmän samarbetsförpliktelse och verksamheten som kontaktpunkt för tillsynen över värdepappersmarknaden

Finansinspektionen är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 56.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. Finansinspektionen lämnar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna meddelanden i enlighet med nämnda direktiv, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

50 b §
Hänskjutande av tvister till en europeisk tillsynsmyndighet

Finansinspektionen får i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna till en europeisk tillsynsmyndighet hänskjuta sådana tvister mellan Finansinspektionen och en utländsk EES-tillsynsmyndighet som gäller

1) utbyte av uppgifter eller utförande av inspektioner,

2) utövande av tillsynsbefogenheter eller påförande av påföljder,

3) samarbete eller skötsel av uppgifter i ett tillsynskollegium,

4) andra ärenden som tillsynsmyndigheterna behandlar inom ramen för sin behörighet.

52 §
Utbyte av information

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en aktör som inte står under dess tillsyn bedriver eller har bedrivit sådan verksamhet i en annan EES-stat som strider mot de direktiv som gäller finansmarknaden, ska den underrätta den behöriga myndigheten i den andra EES-staten om saken i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden.

53 §
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen ska underrätta den myndighet som har framställt samarbetsbegäran om vägran att samarbeta och om dess grunder samt, i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden, också den berörda europeiska tillsynsmyndigheten.

59 a §
Betraktande av ett utländskt EES-kreditinstituts filial som betydande

Om en utländsk EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. har hänskjutit ett ärende som gäller ett gemensamt beslut till Europeiska bankmyndigheten inom två månader efter att den tagit emot en sådan framställning från Finansinspektionen som avses i 1 mom., ska Finansinspektionen invänta Europeiska bankmyndighetens beslut och handla i enlighet med det.

61 §
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska EES-tillsynsobjekt eller reglerade marknader som står under en annan EES-stats tillsyn samt begränsning av och förbud mot sådana filialers och sådana tillsynsobjekts verksamhet

Finansinspektionen ska informera utländska EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana fall som avses i de direktiv som gäller finansmarknaden Europeiska kommissionen och den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de åtgärder som Finansinspektionen har vidtagit för att avsluta verksamhet som strider mot bestämmelser, föreskrifter, stadgar eller villkor enligt 1 mom.


65 b §
Inrättande av ett tillsynskollegium

De utländska EES-tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över verksamheten vid sådana kreditinstitut och filialer som avses i 1 mom. och Europeiska bankmyndigheten har rätt att delta i tillsynskollegiet. Till tillsynskollegiet kan Finansinspektionen vid behov kalla representanter för EES-staternas centralbanker och tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra stater än EES-stater.

65 c §
Tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet

Finansinspektionen sammankallar tillsynskollegiet och fungerar som ordförande vid dess sammanträden. Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten om tillsynskollegiets verksamhet.


67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Vad som i 6 mom. föreskrivs om begränsningar i fråga om delegering av beslutanderätt och överföring av inspektionsuppgifter gäller på motsvarande sätt delegering av beslutanderätt och överföring av inspektionsuppgifter till de europeiska tillsynsmyndigheterna i sådana fall som avses i de europeiska finanstillsynsförordningarna.

Finansinspektionen ska i enlighet med Europeiska unionens regelverk om finansmarknaden sända avtal som avses i denna paragraf för kännedom till Europeiska kommissionen och till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.