1237/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2 § 9 och 10 punkten, 3 §, 8 § 1 mom. 2 punkten, 11 och 20 §, rubriken för 6 kap., 23, 25 och 29 §, av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1307/2009 och 25 § sådan den lyder i lag 1307/2009, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1307/2009, nya 11—19 punkter samt till lagen nya 20 a—20 c, 22 a och 22 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) VTS-lägesbild den lägesbild som VTS-centralen upprätthåller över fartygen inom VTS-området och deras rörelser samt över övriga faktorer som inverkar på trafiken,

10) ruttsystem system bestående av en eller flera rutter eller routingåtgärder som syftar till att minska olycksriskerna; det kan omfatta trafiksepareringssystem, dubbelriktade rutter, rekommenderade rutter, förbjudna områden, kusttrafikzoner, rondeller, försiktighetsområden och djupvattenrutter (DW-rutter),

11) olycka en olycka i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kod för utredning av olyckor och tillbud till sjöss,

12) fartyg i behov av assistans fartyg som befinner sig i en situation som kan innebära förlust av fartyget eller fara för miljön eller sjöfarten,

13) skyddad plats en hamn, en del av en hamn eller annan skyddande kaj eller ankarplats eller något annat skyddat område som VTS-myndigheten angett för att ta emot fartyg i en nödsituation,

14) avlastare den som avlämnar godset för transport till sjöss,

15) fartygsoperatör en redare enligt 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

16) ombud en person med befogenhet eller tillstånd att lämna uppgifter på fartygsoperatörens vägnar,

17) farligt gods farliga ämnen enligt IMO:s IMDG-kod, 17 kap. i IBC-koden, 19 kap. i IGC-koden samt IMSBC-koden,

18) förorenande gods oljor enligt definitionen i bilaga I till MARPOL 73/78 -konventionen, skadliga flytande ämnen enligt definitionen i bilaga II till nämnda konvention och skadliga ämnen enligt definitionen i bilaga III till konventionen, och

19) MARPOL 73/78 -konventionen protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar.

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på fartygstrafikservicen på finskt vattenområde samt på den arrenderade delen av Saima kanal och på tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer.

I lagen ingår också bestämmelser om övervakning av trafik som omfattas av ruttsystem och obligatoriska fartygsrapporteringssystem utanför finskt vattenområde i anslutning till VTS-myndighetens VTS-område.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas lagen på fartyg vars bruttodräktighet är minst 300.

Lagen tillämpas dock inte på örlogsfartyg, fiskefartyg, traditionsfartyg, fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter och administrativa fartyg som inte används i allmän trafik för att transportera passagerare eller last, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Trots vad som i denna lag föreskrivs om fartygstrafikservice får även hamninnehavarna bedriva övervakning och ledning av fartygstrafiken på hamnområdet.

8 §
Beslut om inrättande

Den behöriga myndigheten inrättar fartygstrafikservicen på ett visst område. Innan fartygstrafikservicen inrättas skall den behöriga myndigheten utreda behovet av den. I detta syfte skall utredas


2) ruttsystem, hastighetsbegränsningar och övriga faktorer som styr eller begränsar trafiken på området.


11 §
Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning

VTS-operatörer ska ha sådan behörighet att de kan sköta fartygstrafikservicen på ett säkert och effektivt sätt.

Den som har ett giltigt, av Trafiksäkerhetsverket beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer och som har genomgått arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer får vara VTS-operatör. VTS-myndigheten gör i behörighetsintyget en anteckning om genomgången arbetsplatsutbildning.

VTS-myndigheten ska ha ett kvalitetssystem för upprätthållande och utveckling av arbetsplatsutbildningen. Kvalitetssystemet ska utvärderas av Trafiksäkerhetsverket minst en gång vart femte år.

Bestämmelser om kvalitetssystemet för upprätthållande och utveckling av arbetsplatsutbildningen för VTS-operatörer utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

VTS-myndighetens behörighet och skyldigheter

20 §
Övervakning på internationella havsområden

VTS-myndigheten ska övervaka att ruttsystemen och de obligatoriska fartygsrapporteringssystemen på internationella havsområden i anslutning till myndighetens VTS-område iakttas.

20 a §
System för hantering av information inom sjöfarten

VTS-myndigheten ska inrätta ett nationellt system för hantering av information inom sjöfarten för att samla in, behandla och registrera den information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, sådant det lyder delvis ändrat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG.

Systemet för hantering av information ska vara sådant att det kan anslutas till Europeiska unionens system för hantering av information inom sjöfarten (centralsystemet SafeSeaNet). Utbytet av information mellan Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen ska ske elektroniskt.

VTS-myndigheten ska med hjälp av systemet på begäran och utan dröjsmål kunna lämna sådan information till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat som gäller ett fartyg och farligt eller förorenande gods som fartyget transporterar.

Trafikverket meddelar närmare föreskrifter om det i 1 mom. avsedda systemets struktur, datainnehåll och användarrättigheter, om utlämnande av uppgifter till myndigheter och om utbytet av information med andra medlemsstater samt centralsystemet SafeSeaNet.

20 b §
Plan för mottagande av fartyg i behov av assistans

VTS-myndigheten ska i samarbete med gränsbevakningsväsendet, Finlands miljöcentral och de övriga myndigheter som avses i 4 § i sjöräddningslagen (1145/2001) på basis av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolutioner om anvisningar om skyddade platser för fartyg i behov av assistans samt om assistansservice inom sjöfarten utarbeta en plan för beredskap att ta emot och bistå fartyg i behov av assistans samt hantera hot mot människoliv och säkerhet.

Närmare bestämmelser om den plan som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 c §
Mottagande av fartyg i behov av assistans

VTS-myndigheten beslutar om assistans av ett fartyg till en skyddad plats i samarbete med de myndigheter som avses i 20 b § på basis av en situationsbedömning enligt den plan som avses i nämnda paragraf.

Gränsbevakningsväsendet och Finlands miljöcentral meddelar VTS-myndigheten om vilka åtgärder enligt sjöräddningslagen och lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) som de har vidtagit för att bistå fartyg i behov av assistans och för att rädda människoliv och bekämpa skador.

Närmare bestämmelser om mottagandet av fartyg i behov av assistans på skyddade platser och om samarbetet mellan myndigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Skyldigheter som gäller fartyg, befälhavare, avlastare, fartygsoperatörer och ombud

22 a §
Avlastares anmälningsskyldighet

Avlastaren ska innan lastningen av ett fartyg i en finsk hamn inleds lämna en anmälan till fartygets befälhavare, fartygsoperatören eller dennes ombud om sådant farligt eller förorenande gods som kommer att transporteras med fartyget. Anmälningsskyldigheten är oberoende av fartygets minimistorlek. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte fartyg som avses i 3 § 4 mom.

Om avlastaren inte har lämnat en anmälan enligt 1 mom., får farligt eller förorenande gods inte bjudas ut för transport och godset inte lastas ombord.

Fartyg med farligt eller förorenande gods som anlöper en finsk hamn från en hamn utanför Europeiska unionen ska ha en anmälan från avlastaren med uppgifter om godset.

Närmare bestämmelser om avlastarens anmälningsskyldighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 b §
Anmälningsskyldighet för fartygsoperatörer, ombud och befälhavare

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg med farligt eller förorenande gods som lämnar en finsk hamn ska senast vid avgången lämna en anmälan om lasten till VTS-myndigheten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §. Anmälningsskyldigheten är oberoende av fartygets minimistorlek. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte fartyg som avses i 3 § 4 mom.

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett sådant fartyg med farligt eller förorenande gods som anlöper en finsk hamn eller ankarplats som sin första destination från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska vid avgången från lastningshamnen lämna en anmälan om lasten till VTS-myndigheten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §. Om destinationshamnen eller ankarplatsen bestäms först under resans gång, ska anmälan lämnas senast då destinationshamnen eller ankarplatsen har bestämts.

VTS-myndigheten kan på ansökan befria tidtabellsbunden trafik mellan hamnar i Finland eller mellan finska och utländska hamnar från anmälningsskyldigheten enligt 1 och 2 mom., om det inte äventyrar sjösäkerheten, om det kan godtas av de övriga kuststaterna och om övriga befrielsevillkor uppfylls, enligt vad som bestäms om dem i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen, sådant det lyder delvis ändrat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG.

Närmare bestämmelser om innehållet i de anmälningar som avses i 1 och 2 mom. och registrering av anmälningarna i systemet för hantering av information inom sjöfarten utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Anmälan om kritiska lägen och olyckor till sjöss

Befälhavaren ska på finskt vattenområde underrätta VTS-myndigheten om

1) varje kritiskt läge eller olycka som påverkar fartygets säkerhet, såsom kollision, grundstötning, skada, driftsstörning eller maskinfel, läckage eller förskjutning av lasten samt alla typer av skrovskador eller svagheter i strukturen,

2) varje kritiskt läge eller olycka som äventyrar sjösäkerheten, såsom störningar som kan påverka fartygets manöverförmåga eller sjövärdighet samt varje fel som påverkar framdrivningsmaskinerier, styrinrättningen, generatorer eller navigations- eller kommunikationsutrustning,

3) varje situation som kan leda till förorening av farvatten eller stränder, såsom utsläpp eller risk för utsläpp av förorenande ämnen i vattnet, samt

4) alla till sjöss kringdrivande föroreningsbälten, containrar eller förpackningar.

Utanför finskt vattenområde ska befälhavaren på ett finskt fartyg lämna en anmälan enligt 1 mom. till den behöriga myndigheten i den närmaste kuststaten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i de anmälningar som avses i 1 mom.

25 §
Utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen

VTS-myndigheten ska ha utbildningsprogram för de olika uppgifterna inom fartygstrafikservicen. Programmet för grundläggande utbildning i fartygstrafikservice ska omfatta åtminstone fartygstrafikservicens grunder, kommunikation, de bestämmelser och föreskrifter som ska tillämpas i uppgifterna samt hantering av undantagssituationer.

VTS-myndigheten ska ha ett kvalitetssystem för den utbildning som krävs för behörighetsintyg för VTS-operatörer och VTS-chefer. Kvalitetssystemet ska utvärderas av Trafiksäkerhetsverket minst en gång vart femte år.

29 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de order som VTS-myndigheten gett med stöd av 17 § 1 mom., mot bestämmelserna i 21 § eller mot de föreskrifter som fastställts i det beslut om inrättande som avses i 8 § eller försummar anmälningsskyldigheten enligt 22, 22 a, 22 b eller 23 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fartygstrafikserviceförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 32/2011
KoUB 5/2011
RSv 36/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.