1220/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 3 § 1 mom. och 7 §, av dem 7 § sådan den lyder i lag 1312/2009, som följer:

3 §
Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska beviljas om

1) sökanden har tillräcklig kompetens och yrkesskicklighet,

2) sökanden i förhållande till verksamhetens omfattning har tillräcklig personal och övriga resurser för att kunna sköta verksamheten på ett behörigt sätt,

3) sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och en intressebevakare inte har förordnats för honom eller henne med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen.


7 §
Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Trafiksäkerhetsverket ska regelbundet övervaka ordnandet av trafikföretagarutbildning på det sätt som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. Verket har rätt att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarutbildning enligt denna lag. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som används för permanent boende.


Denna lag träder i kraft den 12 december     2011.

RP 101/2011
KoUB 8/2011
RSv 57/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.