1218/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2011

Statsrådets förordning om leksakers säkerhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 61 § i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om säkerhetskrav i fråga om de mekaniska och fysikaliska egenskaperna, antändbarheten, de kemiska egenskaperna och de elektriska egenskaperna hos de leksaker som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) samt om varningstexter för vissa typer av leksaker.

2 kap.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper hos leksaker

2 §
Leksakers stabilitet, form och konstruktion

Leksaker och deras fästanordningar ska ha tillräcklig mekanisk hållfasthet och vara så stabila att de tål de påfrestningar de utsätts för vid användning utan att brytas sönder eller deformeras med åtföljande risk för kroppsskada.

3 §
Förhindrande av risken för strypning eller kvävning

Leksaker som uppenbart är avsedda för barn under 36 månader, deras beståndsdelar och delar som kan lossna från leksakerna ska ha sådana dimensioner att barn inte kan svälja eller inhalera dem. Det som föreskrivs ovan gäller också andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen, deras beståndsdelar och de delar som kan lossna från dem.

Leksaker som finns i livsmedel eller blandats in i livsmedel ska finnas i en egen förpackning. Förpackningen ska ha sådana dimensioner att barn inte kan svälja eller inhalera den.

4 §
Leksaker som är fästa vid ett livsmedel

Det är förbjudet att tillverka, saluföra, sälja eller annars överlåta leksaker som är tätt fästa vid ett livsmedel på ett sådant sätt att man måste förtära livsmedlet för att komma åt leksaken.

5 §
Vattenleksaker

Vattenleksaker ska vara sådana att risken för att leksaken förlorar sin flytkraft eller stödet för barnet är så liten som möjligt med hänsyn till rekommenderat användningssätt.

6 §
Leksaker som det går att krypa in i

Leksaker som det går att krypa in i och som då bildar ett slutet rum för användaren ska ha en utgång som den avsedda användaren lätt kan öppna inifrån.

7 §
Leksaker för förflyttning

Leksaker med vars hjälp användaren kan förflytta sig ska vara försedda med ett lämpligt bromssystem som med hänsyn till den rörelseenergi som leksaken alstrar är tillräckligt och lätt att använda. Bromssystemet får inte ge upphov till fara för användaren eller utomstående på grund av att användaren kastas ur leksaken och inte heller till risk för kroppsskada.

Den högsta konstruktiva hastigheten för eldrivna lekfordon som användaren sitter på ska vara så liten att skaderisken är så obetydlig som möjligt.

8 §
Projektilleksaker

Projektilers form och sammansättning samt den rörelseenergi de eventuellt alstrar när de skjuts ut från en leksak som är konstruerad för detta ändamål ska vara sådana att det med hänsyn till leksakens natur inte finns någon risk för att användaren eller någon utomstående orsakas kroppsskada.

9 §
Leksakers temperatur

Den högsta och lägsta temperaturen på leksakers åtkomliga ytor får inte vid beröring av ytan orsaka risk för skador.

Vätskor eller gaser inne i leksaken får inte uppnå sådan temperatur eller sådant tryck att de på ett sätt som inte hör till leksakers funktioner läcker ut ur leksaken och kan vålla brännskada eller annan kroppsskada.

10 §
Ljudstyrka

I leksaker som är konstruerade för att avge ljud får utgående impulsljud eller varaktiga ljud, inte vara så kraftiga att de kan skada barnets hörsel.

11 §
Aktivitetsleksaker

Aktivitetsleksaker ska vara sådana att risken för att kroppsdelar kommer i kläm eller fastnar, att kläder fastnar samt att risken för att falla, kollidera eller drunkna är så liten som möjligt. Ytan på sådana leksaker, som ett eller flera barn kan klättra upp på för att leka måste hålla för belastningen av flera barn.

3 kap.

Antändbarhet hos leksaker

12 §
Antändbarhet

Brandsäkerheten hos leksaker är tillräcklig om

1) de inte brinner under direkt inverkan av en öppen låga, gnista eller någon annan möjlig antändningskälla,

2) dess beståndsdelar inte är lättantändliga och lågan slocknar så snart antändningskällan avlägsnas,

3) de brinner långsamt när de antänds och med en låga som sprids långsamt, eller

4) de har konstruerats så att materialen mekaniskt fördröjer förbränningen.

De brännbara beståndsdelar som eventuellt ingår i en leksak får inte utgöra en antändningsrisk för andra material som ingår i leksaken.

13 §
Ämnen och blandningar som blir antändiga

Leksaker som till följd av sin funktion måste behandlas med ämnen eller blandningar får inte innehålla sådana ämnen eller blandningar som kan bli antändliga eller explosiva när de förlorar oantändliga flyktiga beståndsdelar.

14 §
Explosiva egenskaper

Leksaker, utom knallskott, får inte vara explosiva eller innehålla beståndsdelar eller ämnen som kan explodera när leksakerna används på ett avsett eller förutsebart sätt.

Leksaker får inte innehålla ämnen eller blandningar som

1) när de blandas ihop kan explodera genom en kemisk reaktion eller på grund av att de värms upp, eller

2) kan explodera när de blandas med oxiderande ämnen,

3) innehåller flyktiga ämnen som är lättantändliga i luft eller bildar antändliga eller explosiva blandningar av gas och luft.

4 kap.

Kemiska egenskaper hos leksaker

15 §
Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska

Det är förbjudet att i leksaker eller delar av leksaker använda ämnen eller blandningar som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 samt enligt kemikalielagen och författningar som utfärdats med stöd av den klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska (CMR-ämnen).

Sådana ämnen och blandningar som avses i 1 mom. får dock användas, om:

1) koncentrationerna av ämnena eller blandningarna inte överstiger de koncentrationer som föreskrivs i de bestämmelserna i kemikalielagen (744/1989) som gäller klassificering av de ämnen som innehåller nämnda blandningar, eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) dessa ämnen och blandningar är oåtkomliga för barn, när leksaken används på avsett eller förutsebart sätt, eller

3) det är fråga om nickel som hör till  CMR-kategori 2 i rostfritt stål eller något annat CMR-ämne som kommissionen fattat beslut vid ett förfarande enligt artikel 46.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

Bestämmelser om förbud mot sådana material som kommer i kontakt med livsmedel finns i livsmedelslagen (23/2006) och i författningar om utfärdats med stöd av den.

16 §
Nitrosaminer och nitroserbara ämnen

Användning av nitrosaminer och nitroserbara ämnen är förbjuden i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen, om överföringen av nitrosaminer är högre än 0,05 milligram per kilogram och av nitroserbara ämnen högre än 1 milligram per kilogram.

17 §
Allmänna säkerhetskrav för kosmetiska leksaker

Kosmetiska leksaker, såsom kosmetika som används vid lek med dockor ska uppfylla de krav som anges i lagen om kosmetiska produkter (22/2005) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

18 §
Åldersgräns för doftspel, experimentlådor för kosmetika och smakspel

Doftspel, experimentlådor för kosmetika och smakspel får inte släppas ut på marknaden eller göras tillgängliga på marknaden för att användas av barn under 36 månader.

5 kap.

Elektriska egenskaper

19 §
Krav som gäller elström samt spänning

Märkspänningen i leksakers strömkälla får inte överstiga 24 volt och ingen åtkomlig del av leksaken får ha en högre spänning än 24 volt.

Leksakers inre spänning får inte överstiga 24 volt, om det inte har säkerställts att den kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk eller skadlig elchock, fastän leksaken går sönder.

20 §
Beredskap inför förutsebara fel

Leksaker ska skyddas mot fara som en elektrisk strömkälla kan orsaka.

21 §
Strålningen från elektriska leksaker

Den elektriska och magnetiska strålning och den strålning från elektromagnetiska fält samt den övriga strålning som elektriska leksaker genererar ska begränsas till det som är nödvändigt för att leksaken ska fungera och den ska ligga på en säker nivå. I elsäkerhetslagen (410/1996) och författningar som utfärdats med stöd av den finns bestämmelser om säkerheten i elmaterial.

22 §
Leksaker med ett elektroniskt kontrollsystem

Leksaker med ett elektroniskt kontrollsystem ska fungera på ett säkert sätt även när det förekommer funktionsstörningar i det elektriska systemet eller detta slutar att fungera på grund av ett fel i systemet eller någon yttre orsak.

23 §
Risker som orsakas av ljus eller annan strålning från leksaken

Leksaker får inte orsaka hälsorisk eller risk för skada på ögon eller hud på grund av laserstrålar, lysdioder eller annan typ av strålning.

24 §
Leksaker med elektriska transformatorer

Den elektriska transformatorn till en leksak får inte utgöra en del av själva leksaken.

6 kap.

Särskilda varningstexter för vissa typer av leksaker

25 §
Varningstexter på leksaker som inte är lämpliga för barn under 36 månader

Om en leksak kan vara farlig för barn under 36 månader ska tillverkaren förse leksaken eller förpackningen med en varning av vilken det framgår att leksaken inte är lämplig för barn under tre år. Tillverkaren kan framföra varningen också med hjälp av följande bild:

En kort redogörelse för den fara som föreligger ska fogas till varningen eller ingå i bruksanvisningen.

Någon varning behöver inte fogas till leksaker som på grund av funktion, storlek, utmärkande drag, egenskaper eller andra orsaker är olämpliga för barn under 36 månader.

26 §
Varningstext för aktivitetsleksaker

Tillverkaren ska förse aktivitetsleksaker med följande varning: ”Endast för hemmabruk". Tillverkaren ska lämna instruktioner för hur leksaken ska monteras på rätt sätt och i dem nämnda delar som kan medföra fara om monteringen inte utförts korrekt. Tillverkaren ska lämna information om vilka underlag som det är lämpligt att placera leksaken på.

27 §
Varningstext för funktionella leksaker

Tillverkaren ska förse funktionella leksaker med följande varning: "Får användas endast under direkt tillsyn av vuxen." Leksakerna ska åtföljas av en bruksanvisning och anvisningar om nödvändiga försiktighetsåtgärder samt en varning för att underlåtenhet att iaktta försiktighetsåtgärderna, utsätter den som använder leksaken för faror som i allmänhet har samband med den apparat eller produkt som leksaken är en miniatyrmodell eller en imitation av. I anvisningarna ska det också anges att leksaken ska hållas utom räckhåll för barn under den ålder som ska bestämmas av tillverkaren.

28 §
Varningstext för kemiska leksaker

Tillverkaren ska i bruksanvisningarna för leksaker som innehåller farliga ämnen eller blandningar ta in en varning om dessa ämnens eller blandningars farliga karaktär samt nämnda de försiktighetsåtgärder som krävs. I bruksanvisningarna ska det dessutom tas in anvisningar för första hjälpen med hänsyn till allvarliga olyckor som eventuellt orsakas vid användning av denna typ av leksaker. I anvisningarna ska tillverkaren också ange att leksaken ska hållas utom räckhåll för barn under den ålder som ska bestämmas av tillverkaren.

Tillverkaren ska förse förpackningen för kemiska leksaker förutom med brukanvisningarna enligt 1 mom. med följande varning: "Inte lämplig för barn under (ålder som tillverkaren bestämmer) år. Får användas endast under tillsyn av vuxen".

29 §
Varningstext för skridskor, rullskridskor, rullbrädor, sparkcyklar och leksakscyklar för barn

Om skridskor, rullskridskor, rullbrädor, sparkcyklar och cyklar för barn säljs som leksaker ska tillverkaren förse dem med följande varning: "Använd skyddsutrustning. Får inte användas i trafiken".

I bruksanvisningen ska dessutom nämnas att leksaken kräver stor skicklighet och ska användas med försiktighet. Rekommenderad skyddsutrustning ska också nämnas i bruksanvisningen.

30 §
Varningstext för vattenleksaker

Tillverkaren ska förse vattenleksaker med följande varning: "Får användas endast i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen."

31 §
Varningstext för leksaker i livsmedel

Tillverkaren ska förse leksaker som finns i livsmedel eller blandats in i livsmedel med följande varning: "Leksak i förpackningen. Tillsyn av en vuxen rekommenderas”.

32 §
Varningstext för skyddsmasker och hjälmimitationer i form av leksaker

Tillverkaren ska förse skyddsmasker och hjälmimitationer i form av leksaker med följande varning: "Denna leksak ger inte något skydd."

33 §
Varningstext för leksaker som ska fästas tvärs över en barnsäng, barnvagn eller liknande anordning för små barn

Tillverkaren ska förse förpackningen för en leksak som är avsedd att fästas tvärs över en barnsäng, barnvagn eller liknande anordning för små barn med följande varning: "För att barnet inte ska trassla in sig i eller strypas av snöret ska leksaken avlägsnas innan barnet lär sig att krypa”. Denna varning ska fästas på ett bestående sätt också på själva leksaken.

34 §
Varningstext på förpackningar för doftspel, experimentlåda för kosmetika och smakspel

Tillverkaren ska förse förpackningarna för doftspel, experimentlåda för kosmetika och smakspel med följande varning: "Innehåller doftämnen som kan förorsaka allergier”.

7 kap

Ikraftträdande

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordningens 15–18 § träder dock i kraft den 20 juli 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG, (32011L0048) EUT L 170, 30.6.2009, s. 1

  Helsingfors den 8 december 2011

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.