1217/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 6 och 7 §, 8 § 1 mom., 11 och 13 §, 14 § 1 mom., 15 § 4 mom. samt 17 och 19—23 §,

av dem 6 och 19 § sådana de lyder i förordning 987/2003 och 341/2004, 8 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 987/2003, 14 § 1 mom. och 23 § sådana de lyder i förordning 545/2003, 15 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 895/2007 och 21 § sådan den lyder i förordning 341/2004, som följer:

6 §
Den periodiska besiktningens innehåll

1. Vid den periodiska besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registreringsintyget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Den periodiska besiktningen innehåller en teknisk kontroll av fordonet samt en kontroll av avgasutsläpp från bilar, lätta fyrhjulingar och fyrhjulingar.

2. Vid den tekniska kontrollen kontrolleras att 

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som anges i de bestämmelser som gäller fordon och utrustning,

b) fordonet är säkert i trafiken, och

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen ska i fråga om fordonet kontrolleras åtminstone de komponenter som nämns i punkterna 2 och 4 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU. Vid besiktningen kontrolleras med avvikelse från vad som föreskrivs i nämnda direktiv också de komponenter som anges i tabell X i punkt 4 i bilaga II till direktivet. Vid kontrollen används åtminstone de metoder som avses i bilagan, om inte något annat föreskrivs nedan.

7 §
Kontroll av bromsar

1. En inledande kontroll av fordonets bromsar ska utföras åtminstone i enlighet med underpunkt 1 som gäller bromsanordningar i punkt 4 i bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom. Av ett fordon i kategori N3 med utrustning för att dra en släpvagn i kategori O3 och O4 med låsningsfria bromsar eller bromsventiler som regleras enligt belastning samt av släpvagnen i fråga utförs dessutom en omfattande bromskontroll enligt anvisningar av Trafiksäkerhetsverket för att samordna kombinationens bromsar och bestämma bromsförhållandet.

2. Besiktningsstället kan kräva att ett fordon ska föras till bromskontroll lastat på det sätt som besiktningsstället bestämmer, om det finns särskilda skäl till det.

8 §
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från ett fordon med ottomotor vilket har tagits i bruk 1978 eller senare och ett fordon med dieselmotor vilket har tagits i bruk 1980 eller senare kontrolleras enligt punkt 4.8, som gäller störningar relaterade till miljön, i bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom., med de undantag som anges i denna paragraf. Avgasutsläppen från ett fordon som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.


11 §
Godkännande och underkännande vid periodisk besiktning

1. Bestämmelser om godkännande och underkännande av fordon vid periodisk besiktning finns i 54 § i fordonslagen.

2. Utöver vad som föreskrivs i 54 § i fordonslagen ska ett fordon godkännas vid den periodiska besiktningen, om det inte har upptäckts några sådana fel eller brister som nämns i grunderna för underkännande enligt bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom. eller fel eller brister av motsvarande slag. Ett fordon ska också godkännas, om ett fel eller en brist som konstaterats på det endast medför obetydlig fara eller olägenhet och felet eller bristen kan repareras genom en enkel justeringsåtgärd eller utbyte av en del. Sådana fel eller brister får dock finnas på högst tre komponenter.

13 §
Efterbesiktningens innehåll

1. Vid efterbesiktningen kontrolleras de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den periodiska besiktningen eller vid föregående efterkontroll.

2. Om det vid efterkontrollen misstänks sådana fel eller brister på andra än de komponenter i fordonet som avses i 1 mom. på grund av vilka det borde meddelas körförbud för fordonet med stöd av 56 § i fordonslagen eller 12 § i denna förordning, ska även en sådan komponent kontrolleras vid efterbesiktningen.

14 §
Rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning

1. Om ett fordon som förts till besiktning under den besiktningstid som avses i 3 och 4 § underkänns vid periodisk besiktning utan att körförbud meddelas, får fordonet användas i trafik i högst två månader efter underkännandet vid den periodiska besiktningen, dock åtminstone till utgången av den besiktningstid som avses i nämnda paragrafer. De fel och brister i fordonet som orsakat underkännandet ska dock repareras så snart som möjligt. Om fordonet under den ovan nämnda perioden inte godkänns vid en efterkontroll eller en periodisk besiktning, får fordonet användas i trafik endast när det reparerade fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det.


15 §
Intyg över periodisk besiktning

4. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton eller den som fört ett sådant fordon till besiktning ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Trafiksäkerhetsverket eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.

17 §
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar

1. En bilreparationsverkstad eller något annat ställe (kontrollställe) som har tillgång till en tillräcklig kontrollapparatur samt kompetent och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen, får på de villkor som anges i 2 mom. utföra

a) kontroll av avgasutsläpp,

b) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromssystem och elektroniskt styrda bromssystem och därtill hörande kontroll av samordning av bromsar,

c) kontroll av dragkoppling, 

d) kontroll av hastighetsbegränsande anordningar.

2. Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Trafiksäkerhetsverket. En kontroll som avses i 1 mom. b-punkten får utföras endast av ett kontrollställe som är en sådan innehavare av A-tillstånd som avses i 3 § statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002).

3. Över den kontroll som avses i 1 mom. ska för besiktningen utfärdas ett undertecknat intyg med namnförtydligande som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget ska dessutom innehålla åtminstone fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om kontrollstället samt datering och underskrift av den som utfört kontrollen. I fråga om kontroll av avgasutsläpp ska även uppges vid vilka varvtal mätningen gjorts. Om det före besiktningen har förflutit en längre tid än tre månader sedan kontrollen av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar och elektroniskt styrda bromsar eller hastighetsbegränsande anordningar, eller om ingen kontroll alls har utförts, ska kontrollen göras i samband med besiktningen. Om Trafiksäkerhetsverket med stöd av 2 § 3 mom. i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) bestämt att kontrollställets kontroller inte godkänns, kan intyg som kontrollstället utfärdat inte anses godtagbara.

4. Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläppen, tryckluftsbromssystemen och de elektroniska bromssystemen samt kontroller av hastighetsbegränsande anordningar utföras för konstaterande av riktigheten av kontrollställets mätningar eller kontroller, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också dragkopplingens funktionsduglighet kontrolleras.

19 §
Teknisk vägkontroll

1. En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en eller flera av följande:

a) en okulärbesiktning av fordonets skick när fordonet står stilla,

b) en kontroll av handlingar som utvisar fordonets tekniska skick och utförda besiktningar samt överensstämmelse med övriga bestämmelser,

c) en kontroll av fordonets tekniska skick.

2. På den kontroll som avses i 1 mom. c-punkten tillämpas vad som bestäms i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, sådant direktivet lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/47/EG, samt i bilagorna I och II till direktivet. Om föraren lägger fram ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen och en nyligen uppgjord rapport om en teknisk vägkontroll, ska fordonskontrollanten beakta dessa. Fordonskontrollanten kan dessutom beakta andra intyg över fordonets skick som föraren lägger fram. Om ett intyg eller en sådan rapport visar att någon komponent som ska kontrolleras har kontrollerats under de tre senaste månaderna, kontrolleras inte komponenten i fråga på nytt utan grundad anledning.

3. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. i fordonslagen har förelagt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet ska vara avhjälpt, ska bristen och tiden inom vilken den ska vara avhjälpt antecknas i registreringsintyget.

20 §
Rapport över teknisk vägkontroll

1. I den rapport som ges till föraren av ett nyttofordon ska framgå åtminstone de omständigheter som avses i bilaga I till det direktiv som nämns i 19 § 2 mom.

2. Trafiksäkerhetsverket bestyrker formuläret för den rapportblankett som avses i 1 mom. och ansvarar för att fordonskontrollanterna har blanketter till sitt förfogande.

21 §
Körförbud för fordon som är obesiktigade eller inte är i skick

1. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman som i enlighet med 84 § i fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, sin utrustning eller sitt skick eller som inte har besiktigats, används i trafik och har meddelat fordonet körförbud ska göra en anteckning om körförbudet i registreringsintyget. Ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet ska tillställas det besiktningsställe som ägaren eller innehavaren har uppgett. Besiktningsstället ska utan dröjsmål anteckna körförbudet i registreringsintyget eller anmäla det till Trafiksäkerhetsverket. Efter godkänd besiktning ska registreringsintyget och registreringsskyltarna återställas till fordonets ägare eller innehavare, om det inte föreligger andra skäl enligt 84 § i fordonslagen till att registreringsintyget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas enligt 84 §. Besiktningsstället ska anteckna upphävandet av körförbudet i registreringsintyget och i fordonstrafikregistret eller anmäla om upphävandet till Trafiksäkerhetsverket.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats på det sätt som avses i 1 mom., kan en polis-, tull- eller gränsbevakningsman utfärda ett intyg som berättigar till att framföra fordonet för förvaring eller för reparation till närmaste ställe där det kan repareras på ändamålsenligt sätt och därefter till ny besiktning. I intyget ska nämnas vart och hur fordonet får föras, samt hur länge intyget är i kraft.

3. Om registreringsintyg eller registreringsskyltar som en myndighet har tagit hand om på det sätt som avses i 1 mom. inte avhämtas hos besiktningsstället inom tre månader efter omhändertagandet, ska med registreringsintygen och registreringsskyltarna förfaras så som Trafiksäkerhetsverket bestämmer.

22 §
Utbyte av information om tekniska vägkontroller och annat samarbete

1. Polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet ska utan dröjsmål anmäla till Trafiksäkerhetsverket om allvarliga fel och brister hos fordon som har registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland.

2. Trafiksäkerhetsverket, polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och de besiktningsställen som utför kontroller överenskommer sinsemellan om statistikföringen av tekniska vägkontroller och om lämnandet av andra uppgifter om tekniska vägkontroller än de som avses i 1 mom. till Trafiksäkerhetsverket.

3. Trafiksäkerhetsverket lämnar de uppgifter som avses i artikel 6 i det direktiv som nämns i 19 § 2 mom. till kommissionen och de uppgifter som avses i artikel 7.1 till EES-staterna.

23 §
Besiktning av fordon som registrerats utomlands och i landskapet Åland

1. Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland ska vara besiktigat enligt bestämmelserna i det direktiv som nämns i 6 § 3 mom., om fordonet används i trafik i Finland.

2. Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte är en EES-stat och som tillträtt den europeiska överenskommelse som utgör tillägg till den i Wien den 8 november 1968 för undertecknande öppnade konventionen om vägtrafik (FördrS 32/1986) och den överenskommelse som nämns i 15 § 4 mom. ska vara besiktigat i enlighet med dessa överenskommelser och de normer som hör till den överenskommelse som nämns i 15 § 4 mom., om fordonet används i trafik i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG (32009L0040); EUT nr L 141, 6.6.2009, s. 12
Kommissionens direktiv 2010/47/EU (32010L0047); EUT nr L 173, 8.7.2010, s. 33
Kommissionens direktiv 2010/48/EU (32010L0048); EUT nr L 173, 8.7.2010, s. 47

  Helsingfors den 8 december 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.