1211/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 859/2005 och 276/2007, ett nytt 3 mom. och till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 403/2005, 588/2005, 276/2007 och 281/2007, ett nytt 5 mom. som följer:

15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, nedan Prümrådsbeslutet, lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 30.4 och 30.5 i det beslutet.

17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på Prümrådsbeslutet lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 30.4 och 30.5 i det beslutet.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 25/2011
FvUB 2/2011
RSv 27/2011
Rådets beslut 2008/615/RIF (32008D0615); EUT nr L 210, 6.8.2008, s. 1

  Helsingfors den 2 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.