1209/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skjutvapenlagen (1/1998) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 278/2007, och

ändras 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 151/2004, som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte heller

1) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör en sådan tjänsteman i en annan av Europeiska unionens medlemsstater som är verksam på Finlands territorium med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen (148/2004),

2) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör flygsäkerhetsvakter som är verksamma på Finlands territorium med stöd av artiklarna 17 och 18 i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (FördrS 53 och 54/2007) eller som tillhör behöriga tjänstemän i en annan stat som är verksamma på Finlands territorium med stöd av artiklarna 25 och 28 i det fördraget,

3) överföring till eller från Finland eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör behöriga tjänstemän i en annan medlemsstat som är verksamma på Finlands territorium med stöd av artiklarna 17 och 19 i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 25/2011
FvUB 2/2011
RSv 27/2011
Rådets beslut 2008/615/RIF (32008D0615); EUT nr L 210, 6.8.2008, s. 1

  Helsingfors den 2 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.