1190/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om köpvittnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om köpvittnen (573/2009) 1 § och 3 § 3 mom. som följer:

1 §
Uppgift som köpvittne som grundar sig på tjänsteställning

Köpvittnen är

1) cheferna för magistraterna, häradsskrivarna, notarius publicus, polischeferna, biträdande polischeferna, länsmännen, ledande häradsfogdarna, häradsfogdarna och landskapsfogden samt närings-, trafik- och miljöcentralernas lantmäteriingenjörer,

2) de tjänstemän vid lantmäteribyråerna och tjänsteinnehavare i kommunerna som enligt 5 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) kan vara förrättningsingenjörer, med undantag för cheferna för lantmäteribyråerna,

3) de tjänstemän och arbetstagare vid beskickningar i utlandet som avses i 33 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999).

Chefen för en magistrat, en polisinrättning, ett utsökningsverk eller en lantmäteribyrå får dessutom förordna underlydande tjänstemän till köpvittne. En tjänsteman som avgör inskrivningsärenden får dock inte förordnas till köpvittne.

Rätten att vara köpvittne upphör för de personer som avses i 1 och 2 mom. när deras tjänste- eller arbetsavtalsförhållande upphör.

3 §
Bestyrkande av överlåtelse

Köpvittnet ska i fastighetsregistret kontrollera fastighetsbeteckningen för föremålet för överlåtelsen. Om överlåtelsen bestyrks utomlands är köpvittnet dock inte skyldigt att kontrollera uppgifterna om föremålet för överlåtelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 23/2011
JsUB 4/2011
RSv 35/2011

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.