1187/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om lantmäteriverket (505/1991) 2 och 3 §,

sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lagarna 1630/1993 och 577/2009 och 3 § i lag 594/2002, som följer:

2 §

Lantmäteriverket har till uppgift att

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten samt föra register över fastigheter,

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt föra lagfarts- och inteckningsregistret,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt förvalta datasystemen för topografiska data och flygbilder,

4) stödja förvaltningen och utvecklingen av en infrastruktur för geografisk information och främja en ändamålsenlig kartläggning och kartproduktion,

5) sälja, publicera och dela ut kartuppgifter och andra uppgifter som hör till dess verksamhetsområde,

6) utföra fastighetsvärderingar,

7) sörja för att dess verksamhetsområde utvecklas och sköta de övriga uppgifter som verket har enligt bestämmelser eller föreskrifter.

Lantmäteriverket kan på beställning utföra uppdrag som hör till dess verksamhetsområde, bistå vid skötseln av sådana fastighetsärenden som bestäms genom förordning av statsrådet samt enligt avtal som ingåtts med en kommun fullgöra uppgifter som kommunens fastighetsingenjör har enligt särskilda bestämmelser eller föreskrifter.

Dessutom fullgör lantmäteriverket de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet föreskriver.

3 §

Chef för lantmäteriverket är en generaldirektör som avgör de ärenden som hör till lantmäteriverket. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid lantmäteriverket bestäms genom förordning av statsrådet samt föreskrivs närmare i arbetsordningen för lantmäteriverket och i arbetsordningarna för dess verksamhetsenheter eller i andra föreskrifter för verket eller enheterna. Generaldirektören beslutar dock om utfärdande av de rättsnormer som omfattas av lantmäteriverkets behörighet.

Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för sig själv.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 22/2011
JsUB 2/2011
RSv 13/2011

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.