1184/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 9 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 9 a § 2 mom., av dem 9 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 583/2007 och 9 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1218/2005, som följer:

9 §
Grunddelens storlek

Utkomststödets grunddel per månad är

1) för ensamstående 444,26 euro,


Grunddelen enligt 1 mom. 1 punkten tillkommer även en förälder som bor tillsammans med sitt barn som fyllt 18 år och inte är gift eller bor under äktenskapsliknande förhållanden enligt 3 § 1 mom. i denna lag. Till en ensamförsörjare betalas grunddelen för en ensamstående förhöjd med 10 procent.


9 a §
Justering av grunddelen

De belopp av grunddelen som bestäms i 9 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket de folkpensioner som betalades i januari 2011 har beräknats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012

RP 69/2011
ShUB 7/2011
RSv 34/2011

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.