1178/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 110—112 och 114 §,

sådana de lyder, 110 och 111 § i lag 468/2010 samt 112 och 114 § i lag 639/2009,

ändras 68 § 2 mom., 100 § 2 mom. samt 109, 113 och 144 §,

av dem 109 § sådan den lyder i lag 468/2010 och 113 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 468/2010, samt

fogas till 143 §, sådan den lyder i lag 468/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

68 §
Avdrag för pension eller motsvarande förmån från utlandet

En förmån som motsvarar i 1 mom. nämnd pension dras av från pension enligt denna lag i enlighet med de beräkningsgrunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

100 §
Ansökan om pension

Närmare bestämmelser om de blanketter och intyg som behövs för ansökan om pension utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

109 §
Sista pensionsanstalt

Bestämmelser om sista pensionsanstalt i pensionsärenden enligt denna lag finns i 7 kap. i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

113 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt utifrån pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut pension enligt andra arbetspensionslagar, eller har en pensionsanstalt inom den privata sektorn eller den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn betalat ut pension enligt denna lag, ska Statskontoret ta ut dessa pensionkostnader jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten eller gottgöra denna pensionsanstalt, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten för dessa senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. För ändamålet kan det tas ut eller betalas förskott. Förskottet räknas ut och betalas av Statskontoret.

Bestämmelser om grunderna för hur gottgörelsen och betalningen samt förskottet bestäms finns i 183 § i lagen om pension för arbetstagare.

143 §
Den kommunala pensionsanstalten och Statskontoret

Trots vad som föreskrivs i 1 § i statsrådets beslut om överförande av avgöranderätten i vissa ärenden gällande extra pension (1429/1991) är det den kommunala pensionsanstalten som avgör ansökningar om extra pensioner som gjorts med stöd av de statsrådsbeslut som nämns i 2 § i det beslutet, med undantag för de extra pensioner som avses i 24 § i statsrådets beslut om extra pensioner (finansministeriets cirkulär 6660/1959).


144 §
Statens pensionsdelegation

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns statens pensionsdelegation, vars medlemmar förordnas av ministeriet för tre år i sänder. Delegationens ordförande representerar social- och hälsovårdsministeriet. De andra medlemmarna utses bland personer som föreslagits av finansministeriet och de mest representativa organisationerna på centralnivå för statens tjänstemän och arbetstagare. Delegationen har till uppgift att vara förhandlingsorgan enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och enligt samarbetsavtalen, göra framställningar och avge utlåtanden samt vara rådgivande organ i pensionsfrågor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Statens pensionsdelegations pågående mandat upphör när lagen träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2011
ShUB 3/2011
RSv 20/2011

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.