1173/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av 31 kap. 9 b § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 31 kap. 9 b § i rättegångsbalken, sådan paragrafen lyder i lag 1290/2003, ett nytt 2 mom. som följer:

31 kap.

Om extraordinärt ändringssökande

9 b §

Dessutom kan en lagakraftvunnen brottmålsdom återbrytas, om en framställning om verkställighet av ett gemensamt fängelsestraff som har bestämts i Finland har översänts till en annan medlemsstat i Europeiska unionen och det inte är möjligt att överföra verkställigheten för alla de brott som ligger till grund för det gemensamma fängelsestraffet eller framställningen inte bifalls i fråga om något av brotten. Högsta domstolen ska då bestämma straffen separat för de brott där en överföring av verkställigheten är möjlig eller där framställningen bifalls samt för de övriga brotten. De straff som bestäms på detta sätt får inte sammanlagt vara strängare än det ursprungliga gemensamma fängelsestraffet.


Denna lag träder i kraft den 5 december 2011.

RP 10/2011
LaUB 4/2011
RSv 23/2011
Rådets rambeslut 2008/909/RIF (32008F0909); EUT L 327, 5.12.2008, s.27
Rådets rambeslut 2008/947/RIF (32008F0947); EUT L 337, 16.12.2008, s.102

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.