1163/2011

Utfärdad i Helsingfors den  23 november 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Geodetiska institutets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
 Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är sakkunnigtjänster som Geodetiska institutet tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Geodetiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster,

3) utbildning och kurser,

4) fixpunktsmaterial, flyg- och satellitbildmaterial samt annat undersökningsmaterial,

5) överlåtelse av programvaror och rätten att använda dem,

6) överlåtelse av tillfällig nyttjanderätt till lokaler, apparatur och verktyg,

7) sändande och postning av handlingar och övrigt material, samt

8) övriga prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Utredningar, utlåtanden och överlåtelse av publikationer som grundar sig på internationella avtal som är bindande för Finland eller internationell praxis samt undersökningar och mätningar inom ramen för vetenskapligt samarbete kan utföras avgiftsfritt, om förfarandet baserar sig på reciprocitet.

För överlåtelse av data för forskning och utbildning tas ingen avgift ut, om detta baserar sig på allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Geodetiska institutet satt upp.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Geodetiska institutet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Prestationer som hänför sig till hantering av enhetliga koordinat- och höjdsystem

Dataprogram och stödmaterial som producerats för allmänt bruk med avseende på att enhetliga koordinat- och höjdsystem ska tas i bruk och underhållas kan avgiftsfritt upplåtas i form av en nättjänst till mottagare som administrerar och använder geografiska datamängder, för användning av koordinat- och höjdsystem.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2014.

  Helsingfors den 23 november 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lantmäteriråd
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.