1131/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 november 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 1 och 5 mom. samt 5 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis i förordning 1070/2009, 2 § sådan den lyder delvis i förordning 1070/2009 och 648/2010, 3 § 1 mom. delvis i förordning 1023/2007 och 263/2011, 4 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder delvis i förordning 263/2011 samt 5 § sådan den lyder delvis i förordningarna 58/2004, 845/2008, 250/2009 och 1021/2011 som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:

1) uppföljning och prognostisering av den ekonomiska utvecklingen, beredning av ekonomi- och strukturpolitiken och utvärdering av åtgärdernas verkningar,

2) finanspolitikens mål och medel samt utvärdering av finanspolitiken,

3) statsbudgeten, ramarna för statshushållningen, grunderna för verksamhets- och ekonomiplanering, regeringens berättelse om statsverkets förvaltning och iakttagandet av budgeten samt statens bokslutsberättelse,

4) det allmänna systemet för statens affärsverk och externa fonder,

5) statens ekonomiförvaltning, grunder för övervakning, revidering och utvärdering av statsekonomin samt motarbetande av fel och missbruk,

6) allmän styrning och utveckling av statens upphandlingsverksamhet,

7) systemet för revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin,

8) ärenden som gäller Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning,

9) allmänna grunder för statens långivning och räntestödslån,

10) allmänna grunder för ägande och förvaltning av statens egendom, allmän styrning av ordnandet av lokaler samt staten tillfallet arv,

11) allmänna grunder för avgiftsbeläggande av och avgifter för statliga funktioner,

12) begränsning av indexvillkor i avtal,

13) planering av skattepolitiken och utredning av åtgärdernas verkningar samt utveckling av skattesystemet,

14) skatter och avgifter av skattenatur,

15) ärenden som gäller allmän tullpolitik och därtill hörande tullförfaranden samt kvottullar och tullsuspension,

16) utveckling av det finansiella systemet,

17) allmän styrning och övervakning av statens låneupptagning, skötsel av skulder och placering av likvida medel samt medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering,

18) statsborgen och statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

19) myntväsende, betalningsmedel och betalningssystem,

20) ärenden som gäller verksamheten vid kreditinstitut, värdepappersföretag och andra företag som erbjuder finansiella tjänster, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet samt pantlåneinrättningar,

21) handel med värdepapper och derivatavtal samt clearing av dem, värdeandelssystemet och verksamheten vid de sammanslutningar som svarar för dessa funktioner,

22) reglering av tillsynen över finansmarknaden,

23) ärenden som gäller Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet,

24) ärenden som gäller Internationella Valutafonden, Världsbanksgruppen, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken samt för sin del Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget,

25) utveckling och verkställande av statens arbetsgivarverksamhet, personalledning och arbetsmarknadspolitik, arbetsgivarverksamhet på centralnivå, grunderna för personalens rättliga ställning och för avtalssystemet, utveckling av statsförvaltningens ledning och ledarskap, allmän organisation av pensioner och övriga anställningsvillkor,

26) bestämning av villkor för tjänsteförhållande, när ärendet inte hör till ett ämbetsverks eller statligt affärsverks behörighet och överföring av en tjänst till ett verk under ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföring av anslag till ett sådant ämbetsverks förfogande,

27) styrning och utveckling av statens allmänna statistikväsende,

28) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen samt utveckling av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

29) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statens funktioner,

30) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden, och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,

31) förbättring av kvalitetsledning och verksamhetsmässig effektivitet för offentliga servicesystem,

32) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska kommunikation och användning av dataarkiv, styrning av statsförvaltningens informationsförvaltning samt samordning av statsförvaltningens gemensamma projekt för utveckling av informationsförvaltningen,

33) främjande av informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna samt utveckling och samordning av gemensamma funktionella och tekniska lösningar och metoder,

34) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens datasäkerhet och styrning av statsförvaltningens datasäkerhet,

35) kommunindelning, kommunförvaltning och -ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommuner,

36) kommunernas allmänna statsandelar, utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna och prövningsberoende finansieringsstöd,

37) den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken,

38) styrning och utveckling av register förvaltningen och folkbokföringen,

39) teknisk utveckling och underhåll av statsrådets gemensamma datasystem samt datatrafik- och kommunikationsnät,

40) ärenden som gäller Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till ministeriets verksamhetsområde hör:

1) regionförvaltningsverken,

2) magistraten,

3) Statistikcentralen,

4) tullverket,

5) Statskontoret,

6) Statens ekonomiska forskningscentral,

7) skatteförvaltningen,

8) Befolkningsregistercentralen,

9) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

10) Senatfastigheter,

11) statens pensionsfond,

12) statens säkerhetsfond,

13) revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin,

14) tjänstemannanämnden,

15) kommunala pensionsanstalten,

16) kommunala arbetsmarknadsverket,

17) Kommunernas garanticentral,

18) Haus kehittämiskeskus Oy

19) Hansel Ab,

20) Tietokarhu Oy,

21) Europeiska stabiliseringsmekanismen,

22) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation,

23) Yrityspankki Skop Oyj, i likvidation.

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) personal- och förvaltningspolitiska avdelningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) utvecklings- och förvaltningsfunktionen,

8) den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion (OffICT).


4 §
Ledande tjänstemän

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren som kanslichef, och biträds av en understatssekreterare samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören.


Avdelningscheferna samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören har titeln överdirektör, chefen för den avdelning som ansvarar för statsbudgeten har dock titeln budgetchef och chefen för den avdelning som ansvarar för statens arbetsgivarverksamhet titeln statens arbetsmarknadsdirektör.

5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är

1) för statssekreteraren som kanslichef, för understatssekreterare och för avdelningschef högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för förvaltnings- och utvecklingsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för ICT-direktören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

4) för controller och biträdande controller vid statsrådet högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för budgetråd som biträdande budgetchef, för finansråd som biträdande avdelningschef och för annan biträdande avdelningschef högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

6) för regeringsråd juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det i praktiken visad ledarförmåga,

7) för statens IT-direktör, förhandlingsdirektören, lagstiftningsråd, finansråd, budgetråd och konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

8) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

9) för övriga tjänstemän utbildning och erfarenhet som behövs för uppgiften.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.

  Helsingfors den 10 november 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.