1111/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 4 november 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets arbetsordning av den 26 augusti 2011 (979/2011) 11 §, 13 § 2 mom.,14 § 2 mom.,16 §, 17 § 12 punkten samt 19 § 7 och 8 punkten som följer:

11 §
Styrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet

Politik- och styrningsenheten leder processen för resultatstyrning inom förvaltningsområdet.

Avdelningarna utarbetar i samarbete med politik- och styrningsenheten resultatmålen för ämbetsverken och inrättningarna.

Ministeriets ledningsgrupp behandlar utgångspunkterna för resultatförhandlingarna, som har beretts av politik- och styrningsenheten.

Avdelningschefen för regionavdelningen är ordförande vid resultatförhandlingarna med närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Kanslichefen eller den understatssekreterare eller avdelningschef som kanslichefen förordnar är ordförande vid resultatförhandlingarna med Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen och Finpro ry.

Vid resultatförhandlingarna med andra ämbetsverk och inrättningar är ordförande den avdelningschef vars ansvarsområde ämbetsverket eller inrättningen tillhör.

Ägarstyrningen av samt beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för Finnvera Abp och Finlands Industriinvestering Ab leds av innovationsavdelningen.

Resultatavtalen undertecknas på ministeriets vägnar av mötesordföranden och av den tjänsteman som ansvarar för resultatstyrningen av ämbetsverket eller inrättningen i fråga.

Resultatmålen fastställs av ministrarna på föredragning av politik- och styrningsenheten.

13 §
Strategiska processer

Politik- och styrningsenheten leder utarbetandet av koncernstrategin.


14 §
Verksamhetsenheter

Vid arbets- och näringsministeriet finns dessutom en politik- och styrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet. 


16 §
Politik- och styrningsenheten

Politik- och styrningsenheten har utöver vad som föreskrivs i 11−13 § hand om följande ärenden:

1) Den strategiska ledningen och styrningen av ministeriet och förvaltningsområdet; i fråga om detta biträder enheten ministrarna och kanslichefen,

2) ledning av utarbetandet av koncernstrategin,

3) ledning av resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

4) ekonomiplanering, förvaltningsområdets berättelser,

5) koncernstruktur, förvaltningsområdets produktivitets- och resultatprogram,

6) förvaltningsrådsarbetet, deltagande i beredningen av ledningsavtal samt av ärenden som gäller utnämning av medlemmarna i förvaltningsråd och styrelser, belöningssystemen för ledningen, god förvaltningssed,

7) uppföljning av förfarandet med regeringens strategidokument och det politiska genomslaget för ministeriets del,

8) deltagande i förberedandet av närings-, trafik- och miljöcentralernas strategidokument och strategiska resultatavtal,

11) ledning av Europa 2020-strategin samt stabilitets- och reformprogrammet för ministeriets del,

10) samordning av den strategiska projekthelheten samt andra programuppgifter som baserar sig på regeringsprogrammet och som inte uppdragits åt någon avdelning,

11) samordning av ministeriets gemensamma ställningstaganden i internationella frågor och EU-ärenden samt stödet för ministeriets ledning i EU-ärenden och internationella frågor.

17 §
Regionavdelningen

Regionavdelningen har hand om följande ärenden:


12) samordning av närings-, trafik- och miljöcentralernas styrning, ledning av utarbetandet av strategidokumentet och den strategiska resultatavtalsprocessen samt samordning av de styrningsbehov och mål som härstammar från ministeriets olika avdelningar,


19 §
Innovationsavdelningen

Innovationsavdelningen har hand om ärenden som gäller


7) den offentliga specialfinansieringen, ägarstyrningen av samt den ägarpolitiska styrningen av och tillsynen över Finnvera Abp och Finlands Industriinvestering Ab,

8) allmän näringspolitik samt uppföljning och utveckling av näringspolitiken sektorsvis, plötsliga strukturomvandlingar,Denna förordning träder i kraft den 8 november 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 4 november 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.