1105/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 oktober 2011

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen (744/1989) 5 a § 2 mom., 8 § 2 mom., 42 § 1 mom. och 52 § 1 mom., sådana de lyder, 5 a § 2 mom. i lag 1262/2010, 8 § 2 mom. i lag 491/2008, 42 § 1 mom. i lag 450/2004 och 52 § 1 mom. i lag 408/2009, som följer:

5 a §
Finlands miljöcentral

När kemikalier exporteras från Finland ska Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, nedan PIC-förordningen, och av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 107/2004).

8 §
Tullverket

Tullverket ska i synnerhet övervaka att

1) registreringar och anmälningar enligt avdelning II i REACH-förordningen har gjorts när ämnen och preparat och varor som innehåller ämnen importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,

2) tillstånd enligt avdelning VII i REACH-förordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och preparat som innehåller sådana importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,

3) förbud och begränsningar enligt artikel 67 i REACH-förordningen iakttas när ämnen och preparat och varor som innehåller ämnen importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,

4) exportförbudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver, iakttas.


42 §
Exportanmälan

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göra en anmälan och även i övrigt förfara så som bestäms i PIC-förordningen.


52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot bestämmelserna i 17 § om emballage och informationsskyldighet,

2) försummar sin skyldighet att ansöka om godkännande enligt 25 §, att ansöka om registrering enligt 30 c § eller att ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 30 e §,

3) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 48 a § eller sin anmälningsskyldighet enligt 42 § 3 mom., eller försummar den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i PIC-förordningen föreskrivna skyldigheten att lämna information om export av kemikalier, eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i den förordningen, eller försummar skyldigheten att göra anteckningar i exportdeklarationen enligt artikel 17.2 i den förordningen, eller bryter mot ett beslut av det i artikel 13 i den förordningen avsedda destinationslandet eller mot det i artikel 14 i den förordningen avsedda exportförbudet,

4) bryter mot vad som i artikel 3 eller 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel föreskrivs om utsläppande på marknaden av tvätt- och rengöringsmedel och tensider för tvätt- och rengöringsmedel eller vad som i artikel 7 i den förordningen föreskrivs om testningskrav eller försummar sin skyldighet enligt artikel 9 i den förordningen att tillhandahålla information,

5) bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG eller underlåter att iaktta bestämmelserna om lager i artikel 5 i den förordningen, eller

6) bryter mot det i artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver föreskrivna exportförbudet för kemikalier eller försummar skyldigheten enligt artikel 5 i den förordningen att lämna uppgifter om kemikalier,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 11 november     2011.

RP 29/2011
MiUB 1/2011
RSv 15/2011
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 (32008R1102); EUT L 304, 14.11.2008, s. 75
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (32008R0689); EUT L 204, 31.7.2008, s. 1

  Helsingfors den 28 oktober 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.