1100/2011

Utfärdad i Helsingfors den  28 oktober 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning (1085/2009) 1–3 § och 5 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen, sådan den lyder i förordning 363/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

   Helsingfors den 28 oktober 2011

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringssekreterare
Teija Miller

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1 §
Nationella patentärenden
Ansökningsavgift 450 €
Ansökningsavgift för elektronisk
ansökan enligt bilaga 2 till patentbestämmelserna 350 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav
utöver tio 40 €
Tilläggsavgift för patentkrav som
ingivits efter att ansökan gjorts bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 40 €
Särskild tilläggsavgift i de fall, då
ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. i patentlagen och den omfattar en uppfinning som inte varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och 36 § eller 37 § i patentlagen inte är tillämplig 450 €
Avgift enligt 36 § eller 37 §
i patentlagen 300 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist
enligt 31 § 2 mom. i patentlagen 125 €
Återupptagningsavgift
första gången 70 €
övriga gånger 140 €
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande
i ett exemplar 20 €
i två exemplar 30 €
Översättningsavgift 70 €/sida
Publiceringsavgift 450 €
Publiceringsavgift för korrigering av
en översättning 450 €
Publiceringsavgift, då handlingarna för
publiceringen har inlämnats elektroniskt enligt bilaga 2 till patentbestämmelserna 350 €
Årsavgifter för patentansökningar och patent:
1—3 året 200 €
4 året 155 €
5 året 170 €
6 året 195 €
7 året 245 €
8 året 290 €
9 året 320 €
10 året 360 €
11 året 425 €
12 året 485 €
13 året 540 €
14 året 600 €
15 året 650 €
16 året 700 €
17 året 750 €
18 året 800 €
19 året 850 €
20 året 900 €
En årsavgift som betalas efter
förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 procent.
Invändningsavgift 800 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i
patentlagen 450 €
Handläggningsavgift för begränsning
enligt 53 a § i patentlagen 800 €
Avgift för anteckning i patentregistret,
för varje anteckning 50 €
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden som avses i 26 §
i patentlagen 200 €
i övriga patentärenden 200 €
Prioritetsintyg 70 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 €+1 €/sida
Registerutdrag 15 €
2 §
Nationella nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 250 €
Registreringsavgift för elektronisk
ansökan enligt bilaga 1 till bestämmelserna om nyttighetsmodellrätt 200 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav
utöver fem 20 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist
enligt 45 d § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt 100 €
Återupptagningsavgift 50 €
Avgift för förnyelse av registrering
för fyra år 250 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 50 €
Avgift för förnyelse av registrering
för två år 200 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 50 €
Avgift för krav om ogiltigförklarande 70 €
Avgift för avgörande enligt 26 a § i
lagen om nyttighetsmode l450 €
Avgift för anteckning i registret över
nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 50 €
Översättningsavgift 70 €/sida
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Prioritetsintyg 50 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag  15 €
Granskningsavgift 300 €
Avgift för utlåtande 100 €
Uppskovsavgift 50 €
Avgift för hänvisningspublikation 20 €
Hänvisningspublikationens
dubbelkopia 30 €
3 §
Patent- och nyttighetsmodellärenden enligt konventionen om patentsamarbete (PCT)
Nyhetsgranskningsavgift
enligt PCT-regel 16.1.a 1 785 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning
enligt PCT-regel 40.2.a 1 785 €
Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel
45bis.3 1 785 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3. och 41.1. Om prioritet för en internationell ansökan åberopas från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av Patent- och registerstyrelsen, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket, och om Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen, är beloppet på återbetalningen 300 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 600 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 600 €
Vidarebefordringsavgift 135 €
Prioritetsintyg 70 €
Översändande av prioritetshandling enligt 47 § i patentförordningen 15 €
Förseningsavgift för översättning enligt
PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e. Förseningsavgiften utgör 25 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift för sekvenslista enligt
PCT-regel 13ter.1.c eller 13ter.2 200 €
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel
16bis.2. Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet, som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften, men högst 50 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen avgifterna som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel
58bis.2. Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften, men inte högre än handläggningsavgiftens dubbla belopp.
Avgift för översändande av avskrifter
enligt PCT regel 12bis.1.c PCT-regel 12bis.1.b.i 20 €
PCT regel 12bis.1.b.iv 20 €
Avgift för kopiering av hänvisningspublikationer
enligt PCT-regel 44.3.b, 45bis.7.c eller 71.2.b, dock så att för en uppsättning utgår ingen avgift 20 €
Kopior/sida enligt PCT-regel 94.2.. 0,60 €
Nyhetsgranskning av internationellt
slag (ITS) 945 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel
26bis.3 450 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel
49ter.2.d 450 €

5 §
Tilläggsskyddsärenden
Ansökningsavgift 450 €
Avgift för ansökan om förlängning av tilläggsskyddet 450 €
Återupptagningsavgift
första gången  70 €
övriga gånger 140 €
Avgift för anteckning i patentregistret,
för varje anteckning 50 €
Avgift för avgörande enligt 71 a §
i patentlagen 450 €
Årsavgift för varje påbörjat år 900 €
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden som avses i 26 §
i patentlagen 200 €
i övriga ärenden 200 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.