1067/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 oktober 2011

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2012

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem 11 § 4 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag 1103/2010:

1 §
Gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 24–26 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i gymnasier 6 704,40 euro,

2) i yrkesutbildning 11 131,17 euro samt

3) i yrkeshögskolor 8 081,10 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 74,66 euro.

3 §
Medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 82,32 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2012 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2012.

Om den godkända statsbudgeten avviker från budgetpropositionen för 2012 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2012.

  Helsingfors den 6 oktober 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.