1055/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av föreningsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

upphävs i föreningsregisterförordningen (506/1989) 4 § 5 punkten, 8 § 1 mom. och 9 § och 11 § 2 mom., av dem 8 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 1266/1994, samt

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom. och 10 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1266/1994, som följer:

2 §

De i föreningslagen angivna grund- och ändringsanmälningarna samt anmälningarna om upplösning ska göras på blanketter som fastställts av Patent- och registerstyrelsen. Behövliga bilagor ska bifogas anmälan. Anmälan kan lämnas direkt till Patent- och registerstyrelsen eller till en sådan lokal myndighet som avses i 47 § i föreningslagen för vidarebefordran till Patent- och registerstyrelsen.


3 §

Ansökan enligt 55 § i föreningslagen om förhandsgranskning av stadgarna eller en ändring av dem ska göras skriftligen. Stadgarna eller ändringen av dem ska bifogas ansökan.

10 §

Patent- och registerstyrelsen och den lokala myndigheten ger utdrag ur föreningsregistret och kopior av de därtill hörande handlingar som de har tillgång till mot föreskriven avgift. Patent- och registerstyrelsen fastställer formulär för utdragen.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

  Helsingfors den 29 september 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.