1026/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 september 2011

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjöarbetstidslagen (296/1976) 16, 16 a och 16 b §, sådana de lyder, 16 § i lag 151/2001, 16 a § i lag 335/1996 samt 16 b § i lagarna 435/1984 och 335/1996, och

ändras 14 § 2 mom., 19 b § 3 mom., 20 b § 1 och 4 mom. och 21 §,

av dem 19 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 969/2008 samt 20 b § 1 och 4 mom. och 21 § sådana de lyder i lag 151/2001, som följer:

14 §
Övertidsersättning i form av vederlag

Då i 1 mom. 1 punkten avsedd fritid ges, ska det i tillämpliga delar iakttas vad som i semesterlagen för sjömän (433/1984) föreskrivs om betalning av semesterlön, om hamn där semestern ges och om underrättelse angående semestertidpunkten.

19 b §
Ersättning för kostnader vid avlösning av besättning

För resor som avses i 3 kap. 4 § i lagen om sjöarbetstavtal (756/2011) eller 16 § i semesterlagen för sjömän har arbetsgivaren inte rätt till ersättning av statens medel enligt denna paragraf.

20 b §
Bestämmelsernas tvingande natur och undantag genom riksomfattande kollektivavtal

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet har utöver vad som bestäms i denna lag rätt att avtala något annat om vad som föreskrivs i 3—9, 12, 14, 19 och 19 a §. Under en tidsperiod av högst 52 veckor får den ordinarie arbetstiden per vecka dock inte i genomsnitt överskrida 40 timmar.


En bestämmelse i ett kollektivavtal vilken försämrar sådana förmåner som avses i för Finland bindande internationella konventioner eller Europeiska unionens rättsakter är ogiltig. I stället för den bestämmelsen ska bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska unionens rättsakter iakttas eller, om detta inte är möjligt, de bestämmelser genom vilka bestämmelserna i en internationell konvention har satts i kraft eller Europeiska unionens rättsakter har genomförts.

21 §
Framläggning

Arbetsgivaren ska hålla denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den fritt tillgängliga för arbetstagarna på arbetsplatsen.

Dessa handlingar ska vara framlagda även på engelska.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 264/2010
AjUB 16/2010
RSv 305/2010
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

  Helsingfors den 9 september 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.