1025/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 september 2011

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i semesterlagen för sjömän (433/1984) 36 § och

ändras 1 § 3 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 mom. 2, 4, 5, 12 och 13 punkten, 4, 6, 12 och 14 §, 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 3 mom., 24 § 4 mom. samt 26, 27 och 29 §,

av dem 3 § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 782/1988 och 5 punkten sådan den lyder i lag 1441/1992, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 592/1986, 6 § och 16 § 2 mom. sådana de lyder i lag 592/1986, 14 och 27 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 334/1996, 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 954/2000, 24 § 4 mom. sådant det lyder i lag 153/2001 och 26 § sådan den lyder i lag 334/1996, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte heller på arbete som ska anses enbart som tillfälligt kontroll-, service- och lotsningsarbete eller annat med dem jämförbart arbete eller som, utan att arbetstagaren följer med fartyget, endast utförs då fartyget är förtöjt vid kaj eller ligger på säker ankarplats, om arbetet omfattas av semesterlagen (162/2005).

2 §
Semesterns längd

En arbetstagare är berättigad till semester under två och en halv vardag för varje full kvalifikationsmånad. Om totalantalet semesterdagar vid uträknande av semesterns längd inte utgör ett helt tal, ska del av dag ges som full semesterdag.


3 §
Dagar likställda med arbetade dagar

Som likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete:


2) på grund av repetitionsövning, extra tjänstgöring eller kompletterande tjänstgöring, om han har återkommit till arbetet så snart hindret upphört;


4) på grund av läkarundersökning som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) eller som har föreskrivits av arbetsgivaren eller beror på sjukdom eller olycksfall;

5) under tiden för sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet om vilken det föreskrivs i 5 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011);


12) på grund av studieledighet som avses i lagen om studieledighet (273/1979), dock högst 30 dagar för två på varandra följande kvalifikationsperioder, om arbetstagaren omedelbart efter studieledigheten återvänt till arbete som arbetsgivaren anvisat honom eller henne;

13) på grund av deltagande i sådan teoretisk undervisning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och som förutsätts i gällande läroavtal;


4 §
Rätt till semester

En arbetstagare har rätt till semester sedan det gått sex fulla kvalifikationsmånader från början av anställningsförhållandet, och därefter alltid med sex månaders intervaller (kvalifikationsperiod) från det den tidigare rätten till semester uppkom.

Om arbetstagaren har varit ledig med stöd av bestämmelserna om vårdledighet i 5 kap. 3 § i lagen om sjöarbetsavtal, åtnjutit i lagen om studieledighet nämnd studieledighet, fullgjort beväringstjänst som värnpliktig eller fullgjort civiltjänst som civiltjänstgörare eller av annan sådan orsak under anställningsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete under en tid som enligt 3 § inte betraktas som likställd med arbetade dagar då semestern bestäms, börjar en ny period om sex fulla kvalifikationsmånader, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., då arbetstagaren återupptar arbetet, om inte annat avtalas.

6 §
Beviljande av semester i vissa fall

Oberoende av vad som föreskrivs i 5 § kan en arbetstagare ges semester eller en del av semestern i  samband med sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 5 kap. i lagen om sjöarbetsavtal.

Om en arbetstagare som återupptar arbetet har semester till godo vid ingången av den kvalifikationsperiod som avses i 4 § 2 mom., kan denna semester ges i samband med semestern för denna kvalifikationsperiod.

12 §
Verkan av värnplikts- och civiltjänstgöringstid på tiden för anställningsförhållandets fortbestånd

I de fall som avses i 2 § 1 mom. och i 19 § 1 mom. inräknas i tiden för anställningsförhållandets fortbestånd inte den tid då arbetet varit avbrutet med anledning av att arbetstagaren fullgjort beväringstjänst som värnpliktig eller fullgjort civiltjänst som civiltjänstgörare.

14 §
Naturaförmåner under semester

Till lön hörande naturaförmåner ska under semestern utges oavkortade.

Om arbetstagaren inte utnyttjar naturaförmånerna under semestern, är han eller hon berättigad att för dem få ersättning i pengar, också för söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, jul- och midsommaraftonen, påsklördagen och första maj. Om det inte har avtalats om större ersättning i pengar för naturaförmånerna, beräknas den enligt grunder som arbets- och näringsministeriet fastställer efter att ha gett delegationen för sjömansärenden tillfälle att avge utlåtande.

16 §
Resor för semester

Arbetstagaren har likväl inte rätt till fria resor enligt 1 mom., om arbetstagaren tidigare under samma kvalifikationsperiod har åtnjutit motsvarande förmån, inte heller för en sådan kvalifikationsperiod under vilken arbetstagaren utnyttjat sin rätt till fria resor enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal, om semestern eller en del av den på ett i 6 § angivet sätt getts i samband med sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 5 kap. i lagen om sjöarbetsavtal.


17 §
Kostnaderna för fria resor och hur resorna skall ordnas

De resor som avses i 16 § ordnas av arbetsgivaren. Ansökan om ersättning för resekostnader ska göras skriftligt hos arbets- och näringsministeriet. Arbetsgivarens rätt att få ersättning av statens medel förfaller, om arbetsgivaren inte har ansökt om ersättning inom ett år från utgången av det kalenderår då rätten uppkom. Arbets- och näringsministeriets beslut får överklagas så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

18 §
Semesterersättning när arbetsförhållandet upphör

I semesterersättning ska för varje full kvalifikationsmånad betalas lön för två och en halv dag.


19 §
Beräkning och utgivande av semesterersättning i vissa fall

Sådan rätt till semesterersättning som avses i 18 § och denna paragraf har också en arbetstagare som påbörjar sin beväringstjänst som värnpliktig eller sin civiltjänstgöring som civiltjänstgörare, fastän anställningsförhållandet inte har upphört.

24 §
Undantag från lagens bestämmelser

En bestämmelse i ett kollektivavtal vilken försämrar sådana förmåner som avses i för Finland bindande internationella konventioner eller Europeiska unionens rättsakter är ogiltig. I stället för den bestämmelsen ska bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska unionens rättsakter iakttas eller, om detta inte är möjligt, de bestämmelser genom vilka bestämmelserna i en internationell konvention har satts i kraft eller Europeiska unionens rättsakter har genomförts.

26 §
Undantagslov för utländsk arbetsgivare

Om ett finskt fartyg eller en del av det har upplåtits till en utlänning, kan arbets- och näringsministeriet, på ansökan av fartygets ägare och efter att ha gett delegationen för sjömansärenden tillfälle att avge utlåtande, antingen helt eller delvis befria den utländska arbetsgivaren från att iaktta bestämmelserna i denna lag. Undantag kan inte beviljas från semesterns längd enligt 2 §.

Undantagslov enligt 1 mom. kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan undantagslovet beviljas ska om möjligt säkerställas att undantagslovet inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas ställning enligt denna lag. Arbets- och näringsministeriets beslut får överklagas så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

27 §
Villkor för undantagslov

Undantagslov som avses i 26 § kan beviljas endast för viss tid och det kan förenas med villkor som anses behövliga.

En arbetsgivare eller fartygsbefälhavare som erhållit undantagslov ska utan dröjsmål meddela arbets- och näringsministeriet om förändringar i de förhållanden som ligger till grund för undantagslovet. Villkor som anslutits till undantagslovet kan ändras, om förändringar i förhållandena har inträffat. Om förändringarna anses äventyra arbetstagarnas ovan avsedda ställning, kan undantagslovet återkallas.

Undantagslovet kan också återkallas om villkoren inte iakttas.

29 §
Framläggning

Arbetsgivaren ska hålla denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den fritt tillgängliga för arbetstagarna på arbetsplatsen.

På fartyg i utrikestrafik ska dessa handlingar vara framlagda även på engelska.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 264/2010
AjUB 16/2010
RSv 305/2010
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

  Helsingfors den 9 september 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.