1002/2011

Given i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 2 § 4 mom.,

ändras 4 § 1 mom., 7 § 3 mom. samt 10 och 13 §,

av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 434/2007, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 434/2007 och 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1495/2007, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1055/2010, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med statens medel kan ersättning också betalas för skador som orsakats av vissa exceptionella översvämningar i vattendrag, enligt vad som bestäms i denna lag.

4 §
Förutsättningar för erhållande av ersättning

Ersättningar enligt denna lag kan betalas till odlare som har minst tre hektar odlad åker eller minst en halv hektar odlingsareal för trädgårdsväxter på friland.


7 §
Normskörd

Med värdet av brukningsenhetens normskörd avses summan av värdena av de på brukningsenheten odlade och enligt 4 § 5 mom. ersättningsgilla växtarternas normskördar multiplicerade med odlingsarealerna.


8 a §
Ersättning för skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag

Ersättning kan betalas för skador som exceptionella översvämningar i vattendrag har orsakat på andra än sådana växande eller skördemogna trädgårdsprodukter som avses i 4 § 5 mom. eller för skador som har uppkommit på grund av att sådden av dessa växtarter har förhindrats. Dessutom kan ersättning betalas för skada på utomhuslagrad skörd som har uppkommit till följd av en sådan översvämning. Ersättningen betalas i form av stöd enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

Ersättningen är begränsad till högst 80 procent av värdet på skadan med avdrag för ersättningar enligt annan lagstiftning och avdrag för ersättningar från försäkring. Beräkningen av skadan bygger på växtartens pris per enhet och normskörd som Landsbygdsverket fastställer för de växtarter som avses i 1 mom. efter att skadan har uppkommit. Ersättning betalas inte om ersättningsbeloppet är mindre än 100 euro.

Ersättning betalas inte för en skada som ersätts enligt vattenlagen (587/2011).

Bestämmelser om ersättningsprocent, maximala ersättningar och närmare grunder för ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där brukningsenhetens driftscentrum finns behandlar de ersättningsansökningar och beslutar om beviljandet av de ersättningar som avses i denna lag. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska också se till att skördeskadorna uppskattas i de fall som avses i 8 och 8 a §. Vid uppskattning av skador kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet vid behov som sakkunniga anlita rådgivningsorganisationer. Till rådgivningsorganisationerna kan av det i 5 § 1 mom. nämnda anslaget betalas ersättning för deras sakkunniginsatser. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att få sakkunnighjälp av Finlands miljöcentral. För uppskattning av skördeskada kan kommunen hos den odlare som ansökt om ersättning ta ut en avgift. Närmare bestämmelser om ersättningen till rådgivningsorganisationerna och om den avgift för uppskattning av skördeskada som kommunen kan ta ut hos odlaren får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska ge Landsbygdsverket de uppgifter som hänför sig till ersättningarna enligt denna lag. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandena i anslutning till inlämnandet av uppgifter.

13 §
Sänkning och förvägran av ersättning

Ersättningen kan sänkas eller förvägras, om den som har ansökt om ersättning uppsåtligen eller av vårdlöshet bidragit till skadan eller om odlingen har anlagts på en växtplats vars beskaffenhet eller läge inte lämpar sig för grödan i fråga.

Ersättningen kan förvägras om för erhållande av ersättning någon omständighet eller åtgärd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller ändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 295/2010
JsUB 31/2010
RSv 325/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.