994/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 7 § i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/1938) 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag 53/2000, som följer:

7 §

Används en inlöst fastighet eller en del därav för ändamål som nämns i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, kan den tilldelas fastighetens förre ägare eller dennes make eller makarnas eller endera makens i 2 kap. i ärvdabalken (40/1965) avsedda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller en sådan persons make, även om förutsättningar enligt 10 och 12 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), 2 och 3 kap. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller 4 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) inte föreligger. En inlöst fastighet eller en del därav kan även ges två eller flera personer gemensamt.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.