993/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1481/2007, som följer:

3 §

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond ska användas så att syftena enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) främjas.



Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.