992/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 8 § i skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen (253/1995) 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 55/2000, som följer:

8 §
Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011). I övrigt beviljas skoltar som avses i 4 § i denna lag förmåner som motsvarar i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar avsedda förmåner enligt denna lag.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Översättning till skoltsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.