989/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 1 § i aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aravalagen (1189/1993) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 50/2000, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag beviljas inte lån för sådana bostäder för vilka lån eller räntestöd kan beviljas ur gårdsbrukets utvecklingsfond enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller med stöd av någon annan lag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.