988/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 33 och 34 § i renskötsellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i renskötsellagen (848/1990) 33 § och 34 § 1 mom. 4 punkten, av dem 34 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 54/2000, som följer:

33 §
Ingärdningsbidrag

Bestämmelser om bidrag som beviljas ett renbeteslag för kostnader för ingärdning finns i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011).

34 §
Skada som ersätts

Skador som renar har orsakat jord- och skogsbruket eller på områden som avses i 31 § 1 mom. skall ersättas den skadelidande. Skadestånd betalas likväl inte


4) till lägenhetsägare som avses i 6 § 1 mom. 4 eller 6 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.