978/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 25 augusti 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 1—3 och 6 § samt 8 § 2 mom., av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 909/2009 och 2 § sådan den lyder ändrad i förordning 909/2009, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för

1) strategin för samt styrningen och verkställigheten av arbets- och näringspolitiken,

2) statens specialfinansiering,

3) planeringen, genomförandet och samordningen av regionutvecklingen samt för stödjande av organiseringen av landskapsförbundens samarbete,

4) Europeiska unionens region- och strukturpolitik samt beredningen, genomförandet och uppföljningen av den nationella strukturfondsstrategin,

5) samordningen i Europeiska unionens strukturfondsprogram av Europeiska unionens sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken,

6) förvaltnings- och attesteringsuppgifterna inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, uppgifterna som förvaltningsmyndighet i fråga om programmen inom mål 1, mål 2 och mål 3 samt  gemenskapsinitiativet Equal att ett yttrande lämnas för Europeiska regionala utvecklingsfondens och Europeiska socialfondens del samt skötseln av uppgifterna som utbetalande myndighet för programperioden 2000—2006 och skötseln av de uppgifter som gäller målet för det regionala samarbetet i Europa och samarbetet i fråga om Europeiska unionens yttre gränser samt de uppgifter som gäller gemenskapsinitiativen Interreg och Urban-,.

7) främjande av näringsverksamhet och företagande,

8) offentliga företagsstöd och företagstjänster,

9) främjande av utländska investeringar,

10) planeringen och verkställigheten av den offentliga arbetskraftsservicen,

11) samordningen av Europeiska unionens sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken samt samordningen av de statliga myndigheternas sysselsättningsfrämjande mål och åtgärder,

12) beredningen och genomförandet av sysselsättningsprogram,

13) regleringen av näringsverksamhet, främjandet av marknadens funktion och konkurrens, behandlingen av frågor som rör den inre marknaden, den offentliga upphandlingen samt övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning,

14) upprätthållandet av försörjningsberedskapen,

15) frågor som hänför sig till arbetsavtalsförhållanden, arbetstid, system för medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal samt andra arbetsmiljöfrågor,

16) uppgifter som hänför sig till Internationella arbetsorganisationen,

17) frågor som rör jämlikhet i arbetslivet och förebyggande av diskriminering i arbetslivet,

18) medling i arbetstvister,

19) industriella rättigheter, bokföring och revision samt den registerförvaltning som gäller företag och sammanslutningar,

20) upprätthållandet av service- och studieverksamhet för sjömän,

21) tillsynen över att lagstiftningen om samarbete och personalrepresentation inom företag iakttas,

22) förandet av registret över arbetspliktiga, regleringen av användningen av arbetskraft i undantagsförhållanden samt verkställandet av arbetsplikt,

23) utvecklande och utnyttjande av innovationer och teknologi samt planering och styrning av innovations-, produktutvecklings- och teknologifinansiering,

24) prognostisering av och forskning kring arbets-, närings- och innovationspolitiken,

25) beredningen och genomförandet av Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik samt uppgifter som gäller den tekniska säkerheten i Europeiska unionen,

26) främjande av export, företagens internationalisering och främjande av turism,

27) den tekniska säkerheten och tillförlitligheten samt tillsynen,

28) utvärderingen av överensstämmelse med kraven och kontrollorganens kompetens, standardisering, förfaranden för kvalitetsövervakning och det nationella mätsystemet,

29) gruvärenden och i samband med dessa utnyttjandet av mineraliska naturresurser

30) konsumentinformation, konsumentrådgivning och konsumentforskning, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning samt konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet och konsumentombudsmannens tillsynsuppgifter,

31) energimarknadens funktion, energiproduktionen och energisparandet, de ekonomiska styrmedlen, med undantag av skatter och avgifter av skattenatur samt miljökonsekvenserna inom energisektorn,

32) kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen,

33) beredningen och samordningen av den nationella verkställigheten i frågor som gäller klimatförändringen samt forsknings- och utvecklingsarbete som rör begränsandet av klimatförändringen,

34) beredningen och verkställandet av utsläppshandeln med växthusgaser,

35) styrningen och utvecklingen av civiltjänsten.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör

1) Arbets- och näringsbyråerna;

2) Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer;

3) Teknologiska forskningscentralen VTT;

4) Geologiska forskningscentralen;

5) Centralen för turistfrämjande;

6) Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia;

7) Patent- och registerstyrelsen;

8) Mätteknikcentralen;

9) Säkerhets och kemikalieverket;

10) Konsumentforskningscentralen;

11) Konkurrensverket;

12) Konsumentverket;

13) Energimarknadsverket;

14) Försörjningsberedskapscentralen;

15) Sjömansservicebyrån;

16) Arbetsrådet;

17) Riksförlikningsmännens byrå;

18) Samarbetsombudsmannens byrå;

19) Försvarsekonomiska planeringskommissionen;

20) Försörjningsberedskapsfonden;

21) Statsgarantifonden;

22) Statens kärnavfallshanteringsfond.

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

1) Finnvera Abp;

2) Finlands Industriinvestering Ab.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en informationsavdelning, en regionavdelning, en avdelning för sysselsättning och företagande, en avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor, en innovationsavdelning och en energiavdelning. Vid ministeriet finns dessutom en politik- och styrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet samt utanför avdelningsindelningen verksamhetsenheter som är direkt underställda kanslichefen.

Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna bestäms i ministeriets arbetsordning.

I fråga om avdelningarnas och verksamhetsenheternas interna organisation bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Bestämmelser om behörigheten för kanslichefen, understatssekreterare, avdelningschefer, regeringsråd och regeringssekreterare finns i 43 § 1 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003).

Behörighetsvillkor är

1) för lagstiftningsdirektören och för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med lagberedning,

2) för andra direktörer än den som avses i 1 punkten högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för andra råd än de som avses i 1 mom. eller i 1 punkten och för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) för övriga tjänstemän den examen eller utbildning som behövs för tjänsten.

7 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen. Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet. Ministeriet utnämner övriga tjänstemän samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §
Utövande av beslutanderätten

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman.  Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, understatssekreterarna, avdelningscheferna och cheferna för verksamhetsenheterna i ärenden som ska avgöras av en underlydande tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 augusti 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.