974/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 augusti 2011

Statsrådets förordning om förvaltningen av landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. och 5 § i lagen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (898/1979), av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1636/1991: 

1 §
Resultatstyrning

Riksfogdeämbetet svarar för landskapsfogdeämbetets resultatstyrning.

2 §
Tjänster och personal

Vid landskapsfogdeämbetet kan utöver tjänsterna som landskapsfogde och biträdande utmätningsman finnas andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §
Utnämning till tjänst och till tjänsteman i tjänsteförhållande

Landskapsfogden utnämns till tjänst eller till tjänsteförhållande för viss tid av Riksfogdeämbetet. 

Landskapsfogden utnämner honom eller henne underställda tjänstemän till tjänst eller till tjänsteförhållande för viss tid samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Behörighetsvillkor

Till landskapsfogde kan utnämnas en finsk medborgare som har avlagt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som

1) innehar god förtrogenhet med utsökningsväsendet eller som i andra uppgifter har uppnått sådan skicklighet som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten kräver, och

2) har de personliga egenskaper som uppdraget förutsätter.

Den som utnämns till landskapsfogde ska dessutom ha god ledarförmåga.

Till biträdande utmätningsman kan utnämnas en finsk medborgare som

1) har avlagt högskoleexamen, lämplig yrkesinriktad examen eller studentexamen och

2) har praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten eller som i andra uppgifter har uppnått sådan skicklighet som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten kräver.

5 §
Krav som gäller landskapsfogdens språkkunskaper

I fråga om de krav som gäller landskapsfogdens språkkunskaper tillämpas vad som i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland (1218/2007) bestäms om kraven på språkkunskaper för de tjänster som anges i momentet.

6 §
Tjänstledighet och tillfällig skötsel av landskapsfogdens uppgifter

Riksfogdeämbetet beslutar om tjänstledighet för landskapsfogden och landskapsfogden om tjänstledighet för sina underlydande. Riksfogdeämbetet förordnar om skötseln av landskapsfogdens uppgifter under landskapsfogdens tjänstledighet.

7 §
Bisyssla

Riksfogdeämbetet beviljar landskapsfogden bisysslotillstånd.

Landskapsfogden ska till Riksfogdeämbetet anmäla de bisysslor som inte kräver tillstånd.

8 §
Landskapsfogdens uppgifter

Landskapsfogden har till uppgift att

1) leda och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt följa och övervaka enhetligheten i utsökningsverksamheten,

2) svara för resultatet av ämbetsverkets verksamhet,

3) fastställa ämbetsverkets arbetsordning,

4) besluta om lämplig förvaring och förvaltning av verkställighetshandlingar och säkerheter samt av egendom och penningmedel som tagits i förvar vid verkställighet.

9 §
Tjänstemärke

Landskapsfogden och biträdande utmätningsman ska ges ett tjänstemärke som fastställts av Riksfogdeämbetet. Tjänstemärket ska medföras vid tjänsteutövning och på begäran företes.

10 §
Beslutsrätt i vissa ärenden som gäller landskapsfogden

I fråga om landskapsfogden är det Riksfogdeämbetet som beslutar om varning, uppsägning, ombildning av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid, upplösning av tjänsteförhållandet, permittering och avstängning från tjänsteutövning.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

Genom denna förordning upphävs förordningen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (370/1996).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 augusti 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.