963/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 augusti 2011

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 13 § som följer:

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland även i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009),

2) i livsmedelslagen (23/2006) avsett godkännande av renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem och i livsmedelslagen avsedd livsmedelstillsyn, tillsyn över den första ankomstplatsen samt köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill i renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 18 augusti 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Ilkka Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.