923/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen (710/1982) 26 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1541/2009, samt

fogas till lagen en ny 59 §, i stället för den 59 § som upphävts genom lag 736/1992, som följer:

26 §

Med familjehem avses ett privathem som tillhandahåller familjevård på basis av ett uppdragsavtal enligt 1 § 1 mom. i familjevårdarlagen (312/1992) eller ett tillstånd enligt 7 § i lagen om privat socialservice (922/2011).


59 §

Den tillsynsmyndighet som avses i 3 § undersöker inte sådana klagomål över socialvård som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På behandlingen av klagomål som har inletts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 302/2010
ShUB 56/2010
RSv 342/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.