909/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) 5 § som följer:

5 §
Tekniska tjänster

Intyg över överensstämmelse får utfärdas av en av ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen eller av något annat motsvarande nationellt ackrediteringsorgan ackrediterad teknisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst som har motsvarande kompetens. På ackrediteringen tillämpas lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

Den i 1 mom. avsedda ackrediteringen ska omfatta de tester som används för att testa alkolås och vid ackrediteringen ska standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 om allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier tillämpas.

Den tekniska tjänsten ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende av dem som tillverkar eller importerar alkolås. Den ska ha en med beaktande av verksamhetens omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang och tillgång till en tillräckligt stor och yrkeskunnig personal samt sådana system, anordningar och redskap som behövs för verksamheten. Den tekniska tjänsten ska föra register över sina bedömningar, mätningar, tester, kalkyler och utredningar. Den tekniska tjänsten får för deltester anlita en extern tjänst som uppfyller kraven enligt 1 mom. eller använda en sådan tjänsts mät- och testanordningar. Ackrediteringen för den externa tjänsten ska omfatta de deltester som tjänsten utför och vid ackrediteringen ska standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 tillämpas. Den tekniska tjänsten svarar för den anlitade tjänstens eller de använda anordningarnas resultat.

Trafiksäkerhetsverket ska försäkra sig om att de krav som anges i 2 § 2 mom. 1 punkten och i denna paragraf är uppfyllda innan verket fattar beslut om godkännande av ett alkolås. På Trafiksäkerhetsverket tillämpas i denna uppgift vad som i 49 § 2 mom. i fordonslagen föreskrivs om typgodkännandemyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 7/2011
KoUB 2/2011
RSv 5/2011

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.