908/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007) 2 §, 5 § 1 mom., rubriken för 15 §, 15 § 2 och 3 mom. samt 29 § som följer:

2 §
Inrättande av skolan

Genom denna lag inrättas Europeiska skolan i Helsingfors med staten som huvudman. Beslut om skolans elevantal och andra behövliga frågor med anknytning till undervisningen fattas av undervisnings- och kulturministeriet.

5 §
Undervisningens uppbyggnad

Undervisningen är indelad i en tvåårig förskola, en femårig primärnivå med inledande grundskoleundervisning och en sjuårig sekundärnivå med fortsatt grundskoleundervisning och gymnasieundervisning enligt vad som närmare anges i undervisnings- och kulturministeriets beslut.


15 §
Avgiftsfri undervisning och avgifter som tas ut hos eleverna

Avgifter för material och måltider får tas ut hos eleverna. Dessutom får avgifter tas ut hos eleverna för deltagande i den europeiska studentexamen (European Baccalaureate) och därtill hörande prov.

Avgifterna enligt 1 och 2 mom. bestäms i tillämpliga delar med beaktande av vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) föreskrivs om avgifter för offentligrättsliga prestationer. Närmare bestämmelser utfärdas vid behov genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.


29 §
Deltagande i utvärderingar och inspektioner

Skolan ska delta i de externa utvärderingar och inspektioner som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 5/2011
KuUB 1/2011
RSv 7/2011

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.