902/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 10 a-punkten, 32 a § 1 och 2 mom., 32 b § 2 mom. samt 32 c § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § 10 a-punkten i lag 301/2010 och 32 a § 1 och 2 mom., 32 b § 2 mom. samt 32 c § 1 mom. i lag 207/2009, som följer:

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


10 a) den som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut,


32 a §
Förbud mot förvärv av ägarandel

Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit den anmälan som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av en i nämnda paragrafer avsedd ägarandel i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, institut för elektroniska pengar eller försäkringsbolag (målföretag), om innehavet av andelen skulle äventyra målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att

1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning,

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos målföretagets ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i målföretaget på grund av förvärvet,

3) tillsynen över målföretaget och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheter äventyras på grund av förvärvet, eller att

4) förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Finansinspektionen kan också förbjuda ett förvärv enligt 1 mom. om den inte inom den tidsfrist som avses i 32 b § har mottagit de uppgifter som avses i 2 mom. i den paragrafen eller de uppgifter som avses i 42 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 41 § 6 mom. i lagen om värdepappersföretag, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen.


32 b §
Förfarande som tillämpas vid förbud mot förvärv av ägarandel

Finansinspektionen ska fatta det beslut som avses i 32 a § inom 60 vardagar från och med att den i enlighet med 1 mom. har bekräftat mottagandet av alla nödvändiga uppgifter (behandlingstid). Finansinspektionen kan under behandlingstiden, dock inte senare än den femtionde vardagen från och med att behandlingstiden inletts, skriftligt begära behövliga specificerade ytterligare uppgifter. Om ytterligare uppgifter begärs, avbryts behandlingstiden till dess att uppgifterna har lämnats in, dock för högst 20 vardagar eller, om den anmälningsskyldige har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller den anmälningsskyldige är något annat kreditinstitut, värdepappersföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag eller fondbolag än ett sådant som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för högst 50 vardagar. Beslutet om en förlängd behandlingstid ska utan dröjsmål delges den anmälningsskyldige.


32 c §
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan förbjuda en aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, institut för elektroniska pengar eller försäkringsbolag för högst ett år i sänder, om

1) den anmälan om förvärv av aktier eller andelar som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen inte har gjorts,

2) aktierna eller andelarna har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller om

3) det innehav som överskrider den gräns för innehav som avses i lagrummen enligt 1 punkten äventyrar målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, på det sätt som avses i 32 a §.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011
EkUB 1/2011
RSv 3/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.