884/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 16 § i lagen om polisutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om polisutbildning (68/2005) 16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 103/2007, som följer:

16 §
Studerandes deltagande i polisuppgifter och andra uppgifter som de förordnas till

När polisaspiranter och andra polismän som studerar vid Polisyrkeshögskolan utför uppgifter som avses i 1 och 2 mom. gäller i fråga om deras polisbefogenheter vad som föreskrivs i 15 a § i polisförvaltningslagen (110/1992). Beträffande befogenheterna för andra studerande som utför sådana uppgifter som avses i 1 mom. gäller vad som i 9 kap. 5 § i polislagen (872/2011) föreskrivs om befogenheter för den som bistår en polisman.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.