881/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) 4 § och 5 § 1 mom. som följer:

4 §
Förfarande vid internationella kontrollerade leveranser

En PTG-myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde ärendet också hör om framställningar som den gjort eller mottagit angående handräckning eller rättslig hjälp i samband med leveranser som passerar riksgränsen (internationella kontrollerade leveranser), när framställningarna baserar sig på ett internationellt avtal eller någon annan förpliktelse som är bindande för Finland.

De behöriga PTG-myndigheterna ska sinsemellan från fall till fall komma överens om internationella kontrollerade leveranser och åtgärder som gäller dem så att de inte orsakar betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller betydande risk för avsevärd miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada.

Förfarandet som avses i 2 mom. tillämpas också när det gäller en PTG-myndighets begäran om åtgärder i anslutning till olagliga leveranser som passerar riksgränsen.

I 10 kap. 41 § i tvångsmedelslagen och i 5 kap. 43 § i polislagen (872/2011) föreskrivs om kontrollerade leveranser och förutsättningarna för sådana och i 10 kap. 42 § i tvångsmedelslagen och i 5 kap. 44 § i polislagen föreskrivs om beslutsfattandet vid kontrollerade leveranser som utförs av polisen.

Närmare bestämmelser om beslutsförfarandet enligt denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
PTG-kriminalunderrättelseenheter

För PTG-myndigheternas kriminalunderrättelse- och brottsanalysverksamhet kan det inrättas riksomfattande, regionala och lokala PTG-kriminalunderrättelseenheter. En PTG-kriminalunderrättelseenhet kan bestå av företrädare för PTG-myndigheterna som förordnas särskilt och även av företrädare för andra myndigheter, om dessa har särskilda polisbefogenheter enligt 8 § i polislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, att utföra de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.