865/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 50 och 50 a § i lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) 50 § 2 mom. och 50 a §, av dem 50 a § sådan den lyder i lag 105/2007, som följer:

50 §
Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Om ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om det finns förutsättningar att tillfälligt återkalla ett godkännande, kan en polisman omhänderta väktarkortet eller kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter för att överlämna det till en polisman som tillhör befälet, varefter denne inom 14 dagar ska besluta huruvida godkännandet ska återkallas tillfälligt. En polisman kan omhänderta ett väktarkort eller ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter även då godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats. Trots vad som bestäms i 8 kap. 31 § i tvångsmedelslagen (806/2011) kan kroppsvisitation förrättas för fråntagande av ett väktarkort eller ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.


50 a §
Polisundersökning

I ett ärende som gäller återkallande av auktorisation eller godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen (872/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.