853/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen (671/2006) 6 § 1 och 3 mom., 10 § 2 mom., 15 § 2 mom., 22 §, 24 § 3 mom. och 25 § 4 mom.,

av dem 6 § 3 mom., 10 § 2 mom., den finska språkdräkten i 15 § 2 mom. samt 22 § sådana de lyder i lag 456/2009, som följer:

6 §
Ansökan om pass

Om pass ska ansökas skriftligen och till ansökan ska fogas sökandens ansiktsbild, på vilken sökanden utan svårighet kan kännas igen. Sökanden ska personligen lämna in passansökan till en polisinrättning. Ansökan om pass som utfärdas på Helsingfors-Vanda flygplats kan också lämnas till rörliga polisen på flygplatsen. Vid ansökan om pass ska sökanden som identifieringshandling uppvisa en giltig, av polisen utfärdad handling varav identiteten framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utför polisen identifieringen. Passet kan avhämtas av en person som sökanden har bemyndigat. På sökandens begäran sänds passet även per post.


Ansökan om diplomatpass och tjänstepass ska göras skriftligen hos utrikesministeriet. Ansökan får av särskilda skäl lämnas även till en i 1 mom. avsedd polisinrättning.


10 §
Utfärdande av pass

Pass utfärdas av en polisinrättning. På Helsingfors-Vanda flygplats kan pass även utfärdas av rörliga polisen. Pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har gett befogenhet att utfärda pass. Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet.


15 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass utfärdas inte för den som har meddelats utreseförbud enligt 4 kap. 8 eller 9 § i konkurslagen (120/2004). Bestämmelser om utfärdande av pass till den som meddelats reseförbud finns i 5 kap. 3 § i tvångsmedelslagen (806/2011).

22 §
Indragning av pass

Ett pass dras in av en polisinrättning eller av den myndighet som utfärdat passet.

24 §
Förutsättningar för tillvaratagande av pass

Bestämmelser om att den som meddelats reseförbud ska överlämna sitt pass till polisen utan beslut om indragning finns i 5 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i tvångsmedelslagen. Bestämmelser om att den som meddelats utreseförbud ska överlämna sitt pass till polisen finns i 4 kap. 8 § 3 mom. i konkurslagen.

25 §
Tillvaratagande av pass

Ett pass som har tillvaratagits av en myndighet ska utan dröjsmål sändas till polisinrättningen för passinnehavarens hemkommun eller till den myndighet som utfärdat passet. Polismän, gränsbevakningsmän och andra tjänstemän som verkar som passkontrollörer har för tillvaratagande av pass rätt att utföra kroppsvisitation.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.