825/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 5 b och 13 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 5 b § 2 mom. och 13 § 3 mom., sådana de lyder, 5 b § 2 mom. i lag 773/2005 och 13 § 3 mom. i lag 542/2005, som följer:

5 b §

Bestämmelserna om häktning i tvångsmedelslagen (806/2011) och i häktningslagen (768/2005) ska i tillämpliga delar gälla om tagande och hållande i förvar.

13 §

Vid säkerställande av verkställigheten av en förverkandepåföljd enligt denna lag ska tvångsmedelslagen, lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) och lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005) följas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.