817/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 17 kap. 18 och 45 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 17 kap. 18 § 2 mom. och 45 § 2 mom., sådana de lyder, 17 kap. 18 § 2 mom. i lag 690/1997 och 45 § 2 mom. i lag 244/2006, som följer:

17 kap.

Om bevisning

18 §

I brottmål får inte den vittna som har

1) åtalats för samma gärning eller en gärning som står i omedelbart samband med den gärning som åtalet gäller,

2) förelagts strafforder eller ordningsbot för en gärning som avses i 1 punkten, eller

3) begått en gärning beträffande vilken en förundersökningsmyndighet med stöd av 3 kap. 9 § i förundersökningslagen (805/2011) har avstått från att vidta åtgärder för att ställa den misstänkte under åtal eller som åklagaren med stöd av 1 kap. 7 eller 8 § i lagen om rättegång i brottmål eller någon annan motsvarande paragraf har beslutat att inte väcka åtal för.


45 §

Domstolen kan på framställning av åklagaren, den misstänkte eller den misstänktes intressebevakare under de förutsättningar som anges i 1 mom. 2 eller 3 punkten förordna om undersökning av den misstänktes sinnestillstånd redan under förundersökningen eller före huvudförhandlingen, om den misstänkte har erkänt att han eller hon har gjort sig skyldig till en straffbar gärning eller om det annars är klart att en sinnesundersökning är nödvändig. Bestämmelser om domstolens domförhet och hur sammanträdet ska hållas när ett beslut som avses i detta moment fattas finns i 3 kap. 1 § 2 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.