816/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 38 § 1 mom., 41 §, 42 § 1 mom. och 44 § 1 mom., av dem 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1407/2009, som följer:

38 §
Verkställighet av en förverkandepåföljd

När ett avgörande genom vilket egendom dömts förverkad till staten har blivit verkställbart, ska egendomen i enlighet med ett förordnande av en behörig statlig myndighet tas i statens bruk, säljas eller förstöras (verkställighetsåtgärd). Polisinrättningen sköter verkställigheten av förverkandepåföljden. Över det omhändertagande av egendom som sker för verkställigheten ska ett protokoll upprättas med iakttagande i tillämpliga delar av 7 kap. 12 § i tvångsmedelslage (806/2011).


41 §
Ansökan om verkställighet av en förverkandepåföljd

Rättsregistercentralen ska ansöka om verkställighet av en förverkandepåföljd, på det sätt som föreskrivs genom förordning av statsrådet, hos den polisinrättning som innehar den förverkade egendomen eller inom vars verksamhetsområde egendomen annars finns.

42 §
Bestämmande över egendom som dömts förverkad

Polisstyrelsen bestämmer om de verkställighetsåtgärder som avser egendom som dömts förverkad, och den kan ge polisinrättningen rätt att förordna om åtgärder. Tullstyrelsen bestämmer om de verkställighetsåtgärder som avser egendom som dömts förverkad i tullbrottmål.


44 §
Inverkan på verkställigheten av att den som dömts till en förverkandepåföljd avlider

Efter det att den som dömts till en förverkandepåföljd avlidit ska verkställigheten avbrytas efter att staten omhändertagit egendomen. Verkställigheten ska fortsätta om inte den behöriga polisinrättningen inom fyra månader efter omhändertagandet tillställs ett intyg över att frågan huruvida verkställigheten ska förfalla har förts till tingsrätten för avgörande i enlighet med 8 kap. 15 § i strafflagen, eller om en ansökan om att verkställigheten ska förfalla har avslagits genom ett lagakraftvunnet avgörande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.