795/2011

Utfärdad i Helsingfors den 7 juli 2011

Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

upphävs i arbetsordningen för statsrådets kansli (394/2007) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 474/2010, samt

ändras 2 § 2 mom., 5 §, 9 § 2 mom., 19 och 29 §, 32 § 4 mom., 34 § 1 mom. 1 punkten och 37 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 17/2008, 9 § 2 mom. och 34 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i förordning 17/2008, 29 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 474/2010 samt 32 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 480/2009, som följer:

2 §

En statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod leder och övervakar kansliets verksamhet. Understatssekreteraren bistår statssekreteraren som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och utför de uppgifter som anvisas av statsministern och av den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om ärenden som hör till denna ministers ansvarsområde.

5 §

Beredskapsavdelningens verksamhet leds av avdelningschefen.

Vid beredskapsavdelningen finns enheten statsrådets säkerhetstjänst, som leds av statsrådets säkerhetsdirektör. Som ordförande för ministeriernas beredskapschefsmöte rapporterar statsrådets säkerhetsdirektör till den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och håller denna underrättad om de ärenden som behandlas.

Angående avdelningens övriga interna organisation bestäms vid behov i kansliets interna föreskrifter, som fastställs av understatssekreteraren.

9 §

Understatssekreteraren är ordförande för ledningsgruppen för politiktjänsterna.


19 §

En till uppgiften förordnad tjänsteman (lägesbildskoordinator) bereder en allmän lägesbild av säkerheten i samarbete med de ansvariga personer som utsetts av utrikesministeriet, inrikesministeriet och försvarsministeriet. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod leder sammanställandet av lägesbilden och utarbetandet av rapporter tillsammans med kanslicheferna för de nämnda ministerierna eller de tjänstemän som förordnats av kanslicheferna (uppföljningsgrupp). Lägesbildskoordinatorn ansvarar för lägesbilden i realtid och leder statsrådets lägescentral och biträds av en specialsakkunnig.

29 §

Statsministern avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt minst kravnivå 17, om inte något annat föreskrivs.

Understatssekreteraren avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt kravnivå 10–16 samt utnämningen till tjänsteförhållande för viss tid som understiger ett år för andra än specialmedarbetare, när statsministern är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt högst kravnivå 9 samt arvodena för uppdrag och andra motsvarande prestationer.

Om ändring av tjänstebenämning gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i fråga om utnämning till tjänster.

Förordnande av tjänsteman till en uppgift avgörs av statsministern, om inte något annat föreskrivs.

32 §

Chefen för förvaltningsenheten ger övriga förordnanden om tjänsteresa för resor som betalas med anslag som anvisats kansliet. Chefen för förvaltningsenheten ger även dem som hör till statsministerns delegation på arbetsresor reseförordnanden. Chefen för förvaltningsenheten beviljar tillstånd att använda tjänstebil och att använda egen bil på tjänsteresor.

34 §

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för förvaltningsenheten ärenden som gäller

1) uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av bokföringsenhet, om de inte ska skötas av någon annan tjänsteman,


37 §

Statsrådets festvåning, Ständerhuset, Villa Bjälbo och Königstedt är statsrådets representationslokaler. Villa Bjälbo kan också användas som statsministerns tjänstebostad.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2011.

  Helsingfors den 7 juli 2011

Statsministerns ställföreträdare, minister
Jutta Urpilainen

Specialsakkunnig
Valtteri Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.