761/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 5 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 5 §, sådan den lyder i lag 1127/2007, som följer:

5 §
Tid i arbetet som villkor för alterneringsledighet

Ett villkor för alterneringsledighet är att den alterneringslediga omedelbart innan alterneringsledigheten börjar har varit i sådant arbete som avses i 2 § hos och stått i anställningsförhållande till samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. Tidsperioden om 13 månader kan omfatta en oavlönad frånvaro om högst 30 kalenderdagar. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med tid i arbete när denna bestämmelse tillämpas.

Då den tid i arbetet som avses i 1 mom. räknas ut beaktas även den tid som den alterneringslediga har stått i anställningsförhållande till en i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller 1 kap. 10 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) avsedd överlåtare av rörelse eller till ett offentligrättsligt samfund som är föremål för en omorganisering som kan jämställas med överlåtelse.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010
AjUB 15/2010
RSv 303/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.