744/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1396/1995, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 §

Ansökan om nyttighetsmodellrätt, nedan modellansökan, görs skriftligen hos Patent- och registerstyrelsen, som är registreringsmyndighet. Ansökan kan i det fall som avses i 8 a kap. också göras hos patentmyndigheten i ett annat land eller hos en internationell organisation. Registreringsmyndigheten ska föra diarium över inkomna modellansökningar.


6 a §

I det diarium som avses i 6 § 1 mom. antecknas för varje ansökan

1) ingivningsdag och ansökningsnummer,

2) de klasser enligt den internationella patentklassificeringen till vilka ansökan har hänförts,

3) sökandens namn, hemort och adress,

4) om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

5) uppfinnarens namn och adress,

6) uppfinningens benämning,

7) om ansökan har gjorts genom ändring av en tidigare patentansökan, den dag då patentansökan har eller anses ha gjorts,

8) om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare ansökan har getts in, dagen för denna ansökan och dess nummer,

9) uppgift om huruvida ansökan är en finsk ansökan, en internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som i enlighet med 8 eller 8 a § har ändrats eller omvandlats till en modell ansökan,

10) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan i enlighet med 45 d § har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har getts in,

11) om ansökan har ändrats eller omvandlats från en europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a §, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen samt den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för omvandling,

12) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans diarienummer och ansökningsdag,

13) om det genom delning av ansökan har uppkommit en ny ansökan, diarienumret för den nya ansökan,

14) om ansökningshandlingarna i enlighet med 18 § har blivit offentliga, dagen för offentligblivandet,

15) om ansökan är en internationell ansökan, det internationella ansökningsnumret,

16) om ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § har ändrats eller omvandlats från en europeisk patentansökan till en nationell ansökan, den europeiska patentansökans ansökningsnummer,

17) huruvida en begäran om granskning enligt 12 § har lagts fram i fråga om ansökan,

18) skrivelser som har kommit in och avgifter som har betalts, och

19) beslut som har fattats i ärendet.

De anteckningar som avses i 1 mom. 2, 5, 6, 15, 16 och 18 punkten är sekretessbelagda tills den modellansökan som gäller anteckningarna har blivit offentlig enligt 18 §.


1. Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

2. Bestämmelserna i 6 a § i denna lag om diarium tillämpas på en modellansökan som har gjorts eller som anses ha gjorts den dag denna lag träder i kraft eller därefter.

3. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 175/2010
EkUB 51/2010
RSv 359/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.