739/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 14 och 18 §, 24 § 1 mom. 1 punkten och 25 § 1 mom. 2 punkten, av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1373/2007, som följer:

1 §
Ställning och uppgifter

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är en statlig läroanstalt som hör till justitieministeriets förvaltningsområde och som lyder under Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Utbildningscentralen har till uppgift att ordna sådan utbildning som leder till examen och yrkesinriktad tilläggsutbildning på brottspåföljdsområdet samt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet inom sitt eget område.


2 §
Direktion

Till direktionen hör en ordförande och sju andra medlemmar som var och en har en personlig suppleant. Medlemmarna ska företräda undervisningssektorn, brottspåföljdsområdet och intressentgrupperna inom det området samt annan sakkunskap som är viktig med tanke på utbildningscentralens verksamhet. Tre av medlemmarna och deras suppleanter utses bland personer som föreslagits av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. En av medlemmarna och dennes suppleant företräder utbildningscentralens personal.


14 §
Användning av uniform

Utbildningscentralen kan ålägga dem som studerar för examen att bära Brottspåföljdsmyndighetens uniform när de deltar i utbildningen.

18 §
Arbetspraktik

En studerande är skyldig att delta i de perioder av arbetspraktik som ingår i examen vid den enhet på brottspåföljdsområdet till vilken han eller hon anvisas. I arbetspraktiken kan även ingå arbete inom någon annan sektor. Praktiken baserar sig på ett skriftligt avtal mellan utbildningscentralen och arbetsplatsen. Under perioden av arbetspraktik kan den studerande stå i tjänsteförhållande till inrättningen i fråga.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om den lön som betalas under praktikperioden. Om praktiken utförs vid en enhet inom någon annan sektor, avtalas lönen med enheten i fråga.

24 §
Anmärkning och varning

Direktören för utbildningscentralen kan, när en muntlig anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd, ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning, om han eller hon

1) under utbildningstiden uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten,


25 §
Avstängning från utbildningen

Direktören för utbildningscentralen kan stänga av en studerande från utbildningen som leder till examen, om han eller hon


2) under utbildningstiden gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar att han eller hon är olämplig för arbete på brottspåföljdsområdet eller i övrigt uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten och en skriftlig varning inte ska anses vara en tillräcklig påföljd,Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 279/2010
LaUB 35/2010
RSv 312/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.