738/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om övervakning av villkorlig frihet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om övervakning av villkorlig frihet (782/2005) 2, 3 och 5 §, 7 § 3 mom., 8 §, 9 § 2 mom. och 10—12 § samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

2 §
Verkställighet av övervakning

Brottspåföljdsmyndigheten sköter verkställigheten av övervakningen.

3 §
Övervakare och person som bistår denne

Övervakare är en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten (övervakare).

Om en ändamålsenlig verkställighet av övervakningen kräver det kan en person som samtycker till uppdraget förordnas att bistå övervakaren (biträdande övervakare), förutsatt att denna person har en för uppdraget lämplig utbildning inom det sociala området, i ungdomsarbete eller i pedagogik samt erfarenhet av dessa. Av särskilda skäl kan även någon annan lämplig person förordnas att sköta uppdraget.

Brottspåföljdsmyndigheten ingår ett avtal med den biträdande övervakaren om skötseln av uppdraget samt beslutar om arvode och kostnadsersättning som ska betalas till denne av statens medel. Avtalet ger inte upphov till ett tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande mellan Brottspåföljdsmyndigheten och den biträdande övervakaren.

På den biträdande övervakaren tillämpas språklagen (423/2003) och bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

5 §
Övervakningens innebörd

Övervakning omfattar regelbundna sammanträffanden mellan övervakaren och den övervakade med hjälp av vilka den övervakades förhållanden och förändringarna i dem följs och vilkas syfte är att främja den övervakades förmåga att bära ansvar och att fungera på ett godtagbart sätt i samhället. Övervakningen kan även omfatta uppgifter eller program som främjar den sociala handlingsförmågan. Sammankomsterna samt de uppgifter och program som ingår i övervakningen får uppta högst 12 timmar per månad, för de övervakade som är i behov av särskilt stöd och särskild övervakning dock högst 30 timmar. Antalet timmar per månad kan variera under övervakningen på det sätt som en ändamålsenlig verkställighet förutsätter.

Under den övervakades sammanträffanden med övervakaren behandlas i synnerhet de faktorer som inverkar på brottsligt beteende. Den övervakade ska även biträdas i kontakterna med myndigheter och andra aktörer som är behövliga för att den övervakade ska få kontroll över sin livssituation. Den övervakade ska anvisas behövliga stödåtgärder och tjänster.

Det närmare innehållet i övervakningen framgår av en övervakningsplan som Brottspåföljdsmyndigheten ska utarbeta i enlighet med den övervakades behov innan den som ställts under övervakning friges, så att planen kan tas i bruk när övervakningen inleds. Övervakningsplanen kan vid behov ändras eller kompletteras.

Övervakningsplanen ska samordnas med planen för strafftiden. Planen ska i behövlig utsträckning utarbetas i samarbete med bedömningscentrumet, fängelset, fångens hem- eller boningskommun samt med andra myndigheter, privata sammanslutningar och enskilda.

7 §
Övervakarens uppgifter

Den biträdande övervakaren ska dessutom iaktta de föreskrifter som Brottspåföljdsmyndigheten ger för verkställigheten av övervakningen samt underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om överträdelser av sådana skyldigheter som den övervakade har enligt denna lag eller påförs honom eller henne med stöd av denna lag.

8 §
Övervakning av användning av berusningsmedel

Om det av yttre kännetecken att döma är sannolikt att den övervakade under ett sammanträffande med övervakaren är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel, ska övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten anteckna observationerna om berusningstillståndet. Om det misstänks att berusningen beror på alkohol, kan en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten förplikta den övervakade att lämna utandningsprov.

9 §
Hämtning till ett sammanträffande med övervakaren

En anhållningsberättigad polisman beslutar på begäran av Brottspåföljdsmyndigheten om hämtning. Den som förordnats att hämtas får högst sex timmar före det sammanträffande med övervakaren som avses i 1 mom. gripas och tas i förvar. Hämtningen ska om möjligt genomföras så att den övervakade inte på grund av den blir föremål för onödig uppmärksamhet. Den övervakade får inte hållas gripen eller i förvar längre än vad hämtningen till sammanträffandet med övervakaren kräver.

10 §
Brott mot skyldigheter som påförts den övervakade

Om den övervakade utan godtagbar orsak försummar att iaktta en skyldighet enligt 6 § eller väsentligt bryter mot en föreskrift som givits honom eller henne med stöd av den paragrafen ska Brottspåföljdsmyndigheten ge den övervakade en skriftlig varning. Innan varningen ges ska den övervakade ges tillfälle att bli hörd. Varning får emellertid inte ges om det beslutas att hämtning enligt 9 § ska ske på grund av försummelsen eller överträdelsen.

Om den övervakade inte heller efter hämtningen iakttar sin skyldighet att stå i kontakt med övervakaren eller om den övervakade på annat sätt grovt bryter mot sina skyldigheter enligt 6 §, ska Brottspåföljdsmyndigheten utan dröjsmål underrätta åklagaren om saken.

Om åklagaren bedömer att en del av reststraffet bör verkställas till följd av den övervakades förfarande enligt 2 mom., ska åklagaren utan dröjsmål framställa ett yrkande om detta till den domstol som i första instans har avgjort det brottmål som resulterat i ovillkorligt fängelse eller inom vars domkrets den övervakade bor eller stadigvarande vistas.

Om domstolen konstaterar att den övervakade har förfarit på ett sådant sätt som avses i 2 mom. och om det med hänsyn till den övervakades person och orsakerna till överträdelsen bedömt som en helhet finns särskilda skäl, kan domstolen bestämma att minst fyra och högst 14 dagar av reststraffet ska verkställas.

11 §
Avslutande av övervakning

Om det efter att övervakningen fortgått minst sex månader är uppenbart att fortsatt övervakning inte behövs, kan Brottspåföljdsmyndigheten på framställan av övervakaren avsluta övervakningen.

12 §
Resekostnader

Brottspåföljdsmyndigheten betalar den övervakades skäliga resekostnader som hänför sig till sammanträffanden med övervakaren.

12 a §
Beslutanderätt

Direktören för en enhet för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om huruvida åklagaren ska underrättas i enlighet med 10 § 2 mom.

Direktören för en enhet för samhällspåföljder eller i arbetsordningen angiven biträdande direktör eller en brottspåföljdschef beslutar om begäran om hämtning enligt 9 § 2 mom. och givande av en skriftlig varning enligt 10 § 1 mom. samt om avslutande av övervakning enligt 11 §.

En övervakare eller någon annan i arbetsordningen angiven tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om övervakning av användning av berusningsmedel enligt 8 §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

Lagens 5 § 1 mom. tillämpas på övervakade i fråga om vilka beslutet om villkorlig frigivning har fattats efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 279/2010
LaUB 35/2010
RSv 312/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.