717/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 6 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 698/2004, som följer:

6 §

De offentliga rättsbiträdena står under advokatföreningens tillsyn så som bestäms i 6, 6 a, 7, 7 a—7 d och 7 g—7 k § i lagen om advokater (496/1958). I fråga om de offentliga rättsbiträdenas rätt att anföra besvär över ett avgörande i ett tillsynsärende samt i fråga om behandlingen av besvären gäller vad som föreskrivs i 10 § i den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna lag tillämpas också på tillsynsärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande.

RP 318/2010
LaUB 40/2010
RSv 337/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.